Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Hvidovre Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hvidovre Kommune, Region Hovedstaden, og omfattes af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29575754.
§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Hvidovre Gymnasium & HFs overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution jf. §14 stk. 4, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, som ændret ved § 64, nr. 2, 1 lov nr. 575 af 9. juni 2006.

D. 15. november 2012 skiftede institutionen navn fra Avedøre Gymnasium & HF til Hvidovre Gymnasium & HF.
§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelse og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.

 

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

5 udefrakommende medlemmer:

 • 1 medlem der udpeges af Hvidovre Kommune blandt skolelederne.
 • 1 medlem, der udpeges af Hvidovre Kommunalbestyrelse.
 • 1 medlem der udpeges af Amager og Hvidovre Hospital blandt det forskningstilknyttede personale.
 • 1 medlem fra erhvervslivet, der udpeges af bestyrelsen.
 • 1 medlem til dækning af særlige kompetencer, der udpeges af bestyrelsen.

Procedure for selvsupplering:

1 medlem fra erhvervslivet udpeges ved selvsupplering, og 1 medlem til dækning af særlige kompetencer udpeges ved selvsupplering.

Disse 2 medlemmer udpeges af rektor og bestyrelsesformand i fællesskab og indstilles til godkendelse af den øvrige bestyrelse.

4 interne medlemmer, heraf 2 med stemmeret.

 • 1 medlem med stemmeret og et medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.
 • 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen, heraf 1 stx-elev og 1 HF-kursist. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

 

Stk.3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 

§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervslivet, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

 

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg af kommunalbestyrelser har været afholdt. Dog kan stx-elev og HF-kursist udskiftes i løbet af funktionsperioden, da medlemmer udpeget af elevrådet skal være uddannelsessøgende på institutionen.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted, For medlemmer der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Formanden skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

 

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

 

§ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

 

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og under øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i §21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

 

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder, og giver rektor mandat til ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministerens fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale der er ansat ved institutionen.

 

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 11. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. §4, stk. 2, nr.1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – leder bestyrelsens møder. På vegne af formanden indkalder rektor til bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer samt rektor. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter og oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelse, hvis det pga sagens beskaffenhed eller omstændigheder i øvrigt findes nødvendigt.

 

§ 12. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

 

§ 13. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

 1. Retningslinjer for formandens og næstformandens rolle.
 2. Retningslinjer for arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder.
 3. Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med institutionens leder.
 4. Retningslinjer for bestyrelsens opfølgning på afrapportering om institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt.
 5. Retningslinjer for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.
 6. Bestyrelsens pligt til at tage stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, intern kontrol, it-organisering og budgettering.
 7. Bestyrelsens pligt til at fastlægge retningslinjer for institutionens løn- og personalepolitik.
 8. Bestyrelsens pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.
 9. Bestyrelsens pligt til at følge op på interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater, likviditet, aktivitetsudvikling og finansieringsforhold.
 10. Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.
 11. Bestyrelsens pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår, og herunder vurdere budgettet og afvigelser heraf.
 12. Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.
 13. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, men mindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.
 14. Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning, for at føre tilsyn med og følge op på institutionens udvikling.

 

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 14. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden overfor bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

 

Kapitel 6: Tegningsret

§ 15. Institutionen tegnes af institutionens leder og formand i forening, (eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand).

Stk. 2. Køb og salg af bygning, optagelse af lån eller afskedigelse af ledende medarbejdere tegnes af institutionens leder og bestyrelsesformanden.

 

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 16. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revision af statens regnskaber m.m.

Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse.

 

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 17. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likviditetsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

 

§ 18. Nettoformuer, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3. i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser m.v.

 

Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.

§ 19. Denne vedtægt er godkendt af bestyrelsen d. 16. juni 2015, og træder i kraft d. 17. juni 2015, hvor vedtægten er offentliggjort på institutionens hjemmeside.

 

Stk. 3. Vedtægten erstatter vedtægt vedtaget på bestyrelsesmødet d. 7. november 2006.

 

Hvidovre d. 16. juni 2015

 

Formand Helle M. Adelborg

Næstformand Ulrik Krapper

Anders Liltorp

Marianne Fabrin

Gerhard Grubb Waaentz

Asbjørn Petersen

Rasmus Rishede Hyllested

Hinde Hadj Abderrahmane

Henriette Christiansen

 

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 16. juni 2015.