December 2020:

Studie- og ordensregler ved onlineundervisning

November 2018

Studieregler

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

 • Du møder til tiden – til alle dine timer
 • Du har altid de nødvendige bøger med, og du forbereder dig til dine timer
 • Du har respekt for både dine klassekammerater og din lærer
 • Du afleverer dine opgaver til tiden – og du afleverer kun noget, som du kan stå inde for
 • Du afleverer kun opgaver, der lever op til de krav, som din lærer stiller til kvalitet og omfang
 • Du afleverer kun opgaver, som du selv har produceret – afskrift eller citater uden kildeangivelse betragtes som snyd og accepteres ikke
 • Du deltager i alle terminsprøver, årsprøver og lignende
 • Du deltager aktivt i fælles aktiviteter som fx hytteture, ekskursioner og studieture
 • Du behandler skolens IT-udstyr, lærebøger, mv. som var det dit eget
 • Du tjekker dagligt Lectio for beskeder og eventuelle skemaændringer

Ordensregler
Hvidovre Gymnasium & HF er en skole præget af ansvarlighed, åbenhed, respekt og tolerance.
Vi har derfor følgende ordensregler:

 • Samtykkeerklæring vedrørende skolens behandling af persondata, som er udfyldt og underskrevet af elev (og forældre, hvis eleven er under 18 år) skal afleveres til skolens kontor senest 2 uger efter elevens første skoledag
 • Hvidovre Gymnasium & HF er vores fælles skole, hvor vi mødes om det, vi kan være fælles om. Det er først og fremmest undervisningen, men også kulturelle og sociale arrangementer, hvor alle har mulighed for at deltage
 • Alle rydder op efter sig både i klasselokalerne og på fællesarealerne, såvel udendørs som indendørs
 • Det er ikke tilladt at indtage alkohol og andre rusmidler på skolens område. Dette gælder også i undervisningssituationer, der finder sted udenfor skolens område, fx ekskursioner
 • Rektor kan ved særlige lejligheder, fx fester, dispensere fra reglen om indtagelse af alkohol
 • I undervisningen må mobiltelefoner og bærbare computere ikke anvendes til private formål
 • Hvis du medbringer en mobiltelefon ved prøver eller eksamener, skal du aflevere den til den vagthavende lærer. Skolen påtager sig intet ansvar for telefonen
 • Det er ikke tilladt at spise og drikke i undervisningslokaler, datalokaler og studiecentre
 • Som elev skal du rydde op efter dig, inden du forlader et undervisningslokale
 • Som elev skal du stole op, når du forlader et undervisningslokale, som ikke skal bruges resten af dagen
 • Religiøse handlinger må ikke foregå på skolen
 • Som elev må du ikke lægge billeder af skolens ansatte og elever ud på nettet, medmindre de afbildede personer skriftligt har accepteret det
 • Samfundets almindelige regler om tyveri, vold og hærværk gælder naturligvis også på skolen
 • På skolen anvender vi en række elektroniske systemer, som du selv har adgang til med login og password. Du må ikke videregive dit login og/eller password til andre. Anvendelse af andres login og password er ulovligt og har alvorlige konsekvenser.

 • Det er forbudt at offentliggøre fotos, som kan være kompromitterende (skadelige) for skolen, og/eller dine kammerater.
 • Skolen er røgfri, hvilket indebærer, at der ikke må ryges på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster. Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod rygning kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester. For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning fra skolen

Sanktioner ved brud på studie- eller ordensregler

 • Rektor vurderer i det enkelte tilfælde, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes, fx midlertidig eller varig bortvisning fra skolen eller fra konkrete arrangementer/aktiviteter på skolen
 • En midlertidig bortvisning fra skolen registreres som fravær fra undervisningen
 • I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktioner iværksættes uden forudgående varsel
 • Se nedenfor om sanktioner ved for højt fravær

Fraværsprocedure

 • Hvidovre Gymnasium & HF har en fast procedure for fraværsmonitorering og den efterfølgende eventuelle sanktionering Formålet er gennemsigtighed og forudsigelighed
 • Grundlaget for proceduren er klare og tydelige udmeldinger fra skolens side vedrørende fraværsgrænser og en automatik i procedurerne (de individuelle hensyn skal der søges dispensation for). Området er ledelsesmæssigt placeret hos vicerektor med det formål at skabe ensartethed i behandlingen:
 • Der registreres fravær i starten af lektionen eller starten af anden undervisning, som eleven har mødepligt til. Hvis eleven forlader undervisningen, registreres fravær
 • Fravær godskrives i tilfælde af elevrådsarbejde eller tilsvarende mødeaktivitet i skoleregi, samt ved dokumenteret deltagelse i Forsvarets Dag eller uddannelsesdage på videregående uddannelser. Desuden i tilfælde af borgerligt ombud
 • 10% samlet fravær, 20% i enkelte fag. Dette gælder både for fysisk og skriftligt fravær. Visse fag har dog det skriftlige arbejde som en del af deres eksamensgrundlag, og i de tilfælde er den skriftlige fraværsgrænse naturligvis 0%
 • Hvis en elev har fået en skriftlig advarsel for fravær, gælder den for resten af skoleåret og ikke kun indtil næste fraværsmonitorering
 • Der gives dispensationsmulighed for fraværsgrænserne på 10% og 20% i særlige tilfælde. Det er rektor, der giver denne dispensation, og eleven skal søge gennem studievejleder og et ansøgningsskema. Der kan gives dispensation i tilfælde med langvarige sygdomsforløb, pludselige sociale hændelser i elevens nærmeste familie, eller hvis eleven gennemgår en traumatisk krise
 • Advarsler sendes pr. mail i Lectio. For elever under 18 år skal der yderligere sendes en kopi af sanktionsbrevet til forældrene

Håndtering af manglende skriftlige afleveringer:

 • Det er faglærerens ansvar at lave særaftaler med elever, der ikke har afleveret til tiden. Overholdes særaftalen, skal læreren fjerne elevens fravær
 • Hvis en elev har mange skriftlige hængepartier op til en fraværsopgørelse, laver studievejlederen en afleveringsplan sammen med eleven og orienterer faglæreren pr. mail eller i klassekonferencen. For sent afleverede opgaver skal uploades i lectio, men læreren skal altid adviseres pr. mail, når opgaven er afleveret, så fraværet kan fjernes

Offentliggørelse af fravær

 • Årligt gennemsnitligt fravær fordelt på hhv. STX og HF offentliggøres på HvGs hjemmeside hvert år i december
 • I forlængelse heraf fastsættes et måltal for nedbringelse af fravær det følgende år for hhv. STX og HF

Sygdom ved terminsprøver og eksaminer
(Jf. BEK nr. 1212 af 11/10/2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser):

 • Hvis du bliver syg til en terminsprøve eller en eksamen, skal du melde dig syg inden prøvens begyndelse. Skolen kan kræve en lægeerklæring, som du selv skal betale for

Oprykning

 • Du har krav på oprykning til næste klasse, hvis du har 02 eller derover i gennemsnit
 • Du kan blive nægtet oprykning til næste klasse, hvis dit standpunkt eller opnåede gennemsnit ved et skoleårs afslutning er under 02, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt
 • Efter skoleårets anden karaktergivning i marts, tjekker rektor, om der er elever med faretruende lavt gennemsnit. Hvis du har under 02 i gennemsnit, varsles du ved en samtale med rektor, at der er risiko for, at du ved skoleårets afslutning vil blive nægtet oprykning til næste klasse. (Forældremyndighedsindehaver orienteres pr. brev, hvis du er under 18 år)

Adgang til at klage over rektors afgørelse

Der er mulighed for at klage til Ministeriet for Børn og Undervisning over rektors afgørelse om iværksættelse af sanktioner for brud på studie- eller ordensregler, og for rektors afgørelse om at nægte en elev oprykning til næste klasse.

Klage kan indgives af eleven selv eller af forældremyndighedsindehaver inden to uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til Ministeriet for Børn og Undervisning sammen med sin egen udtalelse i sagen. Rektor skal give klageren mulighed for at kommentere rektors udtalelse indenfor en uges frist.

Klager over sanktioner har normalt ikke opsættende virkning. Dvs.: Du kan ikke forvente, at en klage udsætter de konsekvenser, som rektors afgørelse har for dig – fx oprykning til næste klasse eller bortvisning fra skolen.

Kontakt til forældre

 • Når du går i 1.g, inviteres dine forældre pr. brev til 1.g-forældreaften i september. I samme brev bliver de informeret om forældrekonsultation i november
 • Hvis du er under 18 år og får en skriftlig advarsel for højt fravær, skal dine forældre orienteres pr. brev. Går du i 1.g, vil dine forældre blive tilbudt en samtale med rektor og dig om initiativer til at nedbringe fraværet
 • Hvis du er under 18 år og bliver varslet om, at der er risiko for, at du nægtes oprykning til næste klasse pga. for lave karakterer, vil dine forældre blive orienteret pr. brev
 • Hvis du er under 18 år og nægtes oprykning til næste klasse, vil dine forældre blive orienteret pr. anbefalet brev
 • Hvis du er under 18 år og får en skriftlig advarsel pga. brud på skolens studie- og ordensregler, vil dine forældre blive orienteret pr. anbefalet brev

Dine forældre er altid velkomne til at kontakte skolen.

Kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har ansvaret for, at alle unge under 25 år får en ungdomsuddannelse. Når du optages på gymnasiet eller HF, har skolens studievejledere ansvaret for at vejlede dig i at gennemføre uddannelsen. Hvis en elev er frafaldstruet, informerer studievejlederen UU-vejlederen. Hvis du er i fare for at blive meldt ud af din gymnasie- eller HF-uddannelse, overtager UU ansvaret for at vejlede dig i forhold til at starte på en anden ungdomsuddannelse.

 • UU skal orienteres, når en elev er frafaldstruet
 • En elev er frafaldstruet, hvis hun eller han har meget lavt karaktergennemsnit eller højt fravær
 • Hvis en elev har højt og stigende fravær eller er varslet risiko for at blive nægtet oprykning, informeres UU af studievejlederen
 • Når en elev udmeldes, registreres det automatisk elektronisk hos UU