Nære relationer, elevdifferentiering i undervisningen og insisteren på høj faglighed vil fortsat være HvG’s kerneværdier frem imod 2023, men vi vil mere end det. Vi vil skabe bevidste demokratiske medborgere gennem en inkluderende praksis, hvor alle har en stemme, og hvor eleverne lærer at forholde sig kritisk til egne og andres holdninger og indgå i konstruktiv dialog med folk, som mener noget andet. Det demokratiske medborgerskab får et særligt fokus i de kommende år, hvor vi indgår i et samarbejde med Undervisningsministeriets Mangfoldighedsteam om at styrke elevernes oplevede medborgerskab i undervisningen, i lokalsamfundet og i verden. Vi vil være en skole, hvor alle undervisere er klædt på til at diskutere kontroversielle emner, udfordre fordomme og fremme tolerance, og vi vil skabe studenter, som har prøvet kræfter med aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse i praksis. Elever, som ved, at det nytter at deltage i samfundsdebatten, og som ønsker at gøre en forskel for andre.

Vores vision er at være et stærkt lokalt uddannelsestilbud for gymnasiesøgende unge i hele Hvidovre Kommune. Vi vil være det foretrukne gymnasium blandt de unge i vores opland, og vi vil være synlige i og til gavn for vores lokalområde. For at nå det mål er det vigtigt, at alle på skolen forstår visionen, kan genkende værdierne i den daglige praksis og føler et medejerskab i forhold til skolen og den pædagogiske linje. Det er vigtigt, at skolens vision og værdier ikke blot er ord i en strategiplan, og derfor er indholdet af denne strategiplan resultatet af en proces, hvor både medarbejdere og elevråd løbende er blevet inddraget.

SWOT-analyse

Styrker

·        Erfarent og dedikeret personale

·        Sammenhold og fælles værdisæt

·        ”Stamfamilier” i elevgruppen

·        Støtte fra Hvidovre Kommune og lokale samarbejdsparter

·        Glade og trygge elever

·        Tydeligt relationsarbejde

·        Lærerne opleves som meget kompetente

·        Intet hierarki blandt elever

·        God økonomistyring

·        Positiv løfteevne

·        Tæt samarbejde om den enkelte elev

·        Engageret bestyrelse

Svagheder

·        Lavt søgetal

·        Afhængighed af henviste elever

·        Elever fra uddannelsesfremmede hjem

·        Begrænset søgning af etnisk danske elever

·        Flere disciplineringsopgaver

·        Stram økonomi

·        Sejlivede fordomme hos potentielle elever og deres familier

·        Lavt karaktergennemsnit

Muligheder

·        Styrkelse af HF

·        Bedre samarbejde med Hvidovres grundskoler

·        Styrkelse af profilen som hele Hvidovres gymnasium

·        Fornuftig optagelsesbekendtgørelse

·        Ændring af fordelingsudvalgszoner

·        Måske stigning i engagerede elever

·        Målrettet arbejde med løfteevne i visse fag

·        Faglig eksamenstræning (teaching to the test)

Trusler

·        Fortsatte besparelser

·        Søgning mod byen

·        Byskolers kapacitetsudvidelse/høje klassekvotienter

·        Manglende politisk vilje til fordeling af tosprogede elever og elever fra uddannelsesfremmede hjem

·        Politisk ønske om flere elever på erhvervsskoler og færre elever i gymnasiet

·        Nødvendige investeringer i bygning og IT

·        Tilsyn pga. lave karakterer

 

Kommentarer til SWOT-analysen

Hvidovre Gymnasium & HF har en lang række styrker, som vi skal værne om og drage optimal nytte af. Skolen har et klart fælles værdigrundlag fra bestyrelse over ledelse til TAP og lærere, der skaber et stærkt fællesskab og en fælles kurs. Personalet består af veluddannede, engagerede mennesker, som har valgt skolen og skolens elever til, og der arbejdes hårdt for at se og løfte den enkelte elev, både fagligt, socialt og personligt. Vi har desuden et godt samarbejde med lokalområdet og en bestyrelse, som sætter pris på skolens styrker og ser vores potentiale uden at være blind for de udfordringer, vi står overfor. HvG er en skole med en udtalt flad struktur i såvel elevgruppen som blandt medarbejderne og ledelse. Den flade organisationsstruktur betyder blandt andet, at der ikke er langt fra idé til handling, uanset om idéen kommer fra en medarbejder eller en elev.

På trods af det hårde arbejde har Hvidovre Gymnasium & HF også en række svagheder. I de senere år har gentagende besparelser lagt en dæmper på kreativiteten i forhold til skoleudvikling, fordi økonomien ikke har gjort det muligt at gennemføre større forandringsprojekter. Den pædagogiske kreativitet i den daglige undervisning er også under pres på grund af sektorens og skolens stramme økonomi. Det betyder samtidig, at dygtige lærere til tider må gå på kompromis med deres didaktiske og faglige praksis for at nå de tildelte opgaver, og det har naturligvis betydning for såvel stressniveau som arbejdsglæde. Presset på den optimale pædagogiske indsats rammer os hårdt, fordi skolen har mange elever fra uddannelsesfremmede hjem, som har gavn af alternative tilgange, gentagelser og en-til-en-forklaringer. Skolens antal af primæransøgere er fortsat for lavt, og det betyder en stor sårbarhed i forhold til både økonomi og planlægning, fordi vi er afhængige af at få henviste elever fra især byskolerne. De henviste elever har typisk ikke ønsket HvG, og nogle af dem passerer flere gymnasier på vej til Hvidovre hver morgen, hvilket naturligvis er utilfredsstillende for dem. Det betyder også, at en del af de henviste elever slet ikke møder op ved skolestart, og de, som møder op, er orienterede mod andre skoler, som har dem på venteliste. Det skaber uro og besværliggør undervisernes gode arbejde med at få eleverne rystet sammen. Skolens placering i Avedøre og områdets på mange måder ufortjente ry har desværre fortsat stor betydning for uddannelsessøgende unge i Hvidovre. Med navneskiftet i 2012, den stærke pædagogiske og faglige kompetence i lærerkollegiet og de mange lokale samarbejder prøver vi at åbne folks øjne for skolens styrker, men det er en lang proces.

Med forlængelsen af omprioriteringsbidraget og elevernes fortsatte søgning ind mod byen og væk fra et gymnasium med en relativt stor andel af tosprogede elever står Hvidovre Gymnasium & HF fortsat over for en række trusler. Besparelserne på uddannelsesområdet rammer en skole som vores med dobbelt styrke, fordi den udskudte tælledato for taxameterberegningen får bygymnasierne til at skrue klassekvotienten i vejret, og det sender færre henviste elever til Vestegnen. En anden trussel er det stærke politiske ønske om at sende flere elever til erhvervsuddannelserne – en målsætning, der så småt er begyndt at slå igennem i visse dele af landet, og som eventuelt kan finde fodfæste i et område som Vestegnen, hvor uddannelsesniveauet hos forældregenerationen er relativt lavt. Endelig er HvG’s lave karaktergennemsnit og gennemførselsrate en udfordring, fordi som tal på blankt papir taler de ind i fortællingen om HvG som en skole med og for svage elever. Sandheden er, at gennemsnit og gennemførsel i høj grad afspejler de elever, som vi modtager. Vores løfteevne er positiv, men den historie bliver enten ikke fortalt tydeligt nok eller falder for døve ører.

Og så til mulighederne. Hvidovre Gymnasium & HF er en skole med så mange styrker, der ikke kan ses fra den anden side af de røde mure. Vi skal være endnu bedre til at fortælle den gode historie om HvG. Om skolen hvor den enkelte elev bliver set, bliver udfordret og bliver løftet. Et lille lokalt forstadsgymnasium med en tryg atmosfære, hvor man ikke bliver overset, og hvor det er muligt at stråle og blomstre. Vi skal være langt skarpere på vores identitet som toårig professionsrettet HF-skole med et stærkt studiemiljø, og vi skal arbejde på en mere målrettet lokal forankring. Det er godt, at lokalområdet kender os, vores værdier og vores faglighed, men næste skridt er at sikre et stærkere og mere forpligtende samarbejde med alle de lokale grundskoler og med Hvidovres børn og unge-afdeling. Vi vil være hele Hvidovres gymnasium, og derfor skal vi være synlige allerede fra udskolingens start. Vi skal samtidig fortsætte vores vedholdende politiske arbejde med at råbe op om fordelingsproblematikken både lands- og regionspolitisk, for andelen af tosprogede elever og elever fra socioøkonomisk udfordrede hjem er ikke et problem, som kan løses på den enkelte skole. Det er en sag, som i øjeblikket har politikernes og mediernes bevågenhed, og vi skal sørge for at presse på, indtil det løses politisk. En løsning kan være at oprette intelligente skoledistrikter eller at redefinere de eksisterende fordelingsområder, samt kapacitetsstyre overansøgte skoler og afskaffe deres ventelister. Med hensyn til vores karaktergennemsnit og gennemførelsesprocent skal vi arbejde mere målrettet med intensiv faglig eksamenstræning og med løfteevnen i visse fag. Vi skal sætte ind over for oprykningstruede elever og elever der er i fare for ikke at bestå i perioden mellem terminsprøverne og eksamen. Det forberedende arbejde skal ske i de enkelte faggrupper og i tæt samarbejde med ledelsen.

Fra vision til virkelighed ad flere veje

Fem parallelle men indbyrdes forbundne strategier skal føre Hvidovre Gymnasium & HF fra vision til virkelighed. Vi skal sikre, at vi fortsat tilbyder undervisning af høj kvalitet, og at elevernes læring har de bedst mulige vilkår, så den enkelte elev løftes optimalt. Dette arbejde beskrives i skolens Kvalitetsstrategi. Et vigtigt element i arbejdet med at sikre god undervisning er naturligvis det pædagogiske arbejde. Skolens pædagogiske udvalg (PU) har talt med underviserne om deres didaktiske overvejelser, om eksempler på best practice og om de pædagogiske behov, som de ser hos vores elever. Udvalgets arbejde har resulteret i en række pædagogiske indsatsområder, som beskrives skolens Pædagogiske strategi.

Trivsel hos såvel medarbejdere som elever er en forudsætning for engagement og optimal læring, og derfor er arbejdet med at sikre en høj trivsel centralt. I lyset af de økonomiske besparelser bliver dette arbejde endnu mere aktuelt, og det er vigtigt, at det planlægges sammen med både elever og medarbejdere. På medarbejdersiden tages der udgangspunkt i skolens arbejde med Professionel kapital, samt individuelle trivselssamtaler med alle ansatte. Elevsiden er udarbejdet i samarbejde med Trivselsudvalget og tager udgangspunkt dels i skolens Trivselsdag, dels i de seneste elevtrivselsundersøgelser. Resultatet af dette arbejde er beskrevet i skolens Trivselsstrategi. Høj kvalitet, fortsat pædagogisk udvikling og god trivsel er centrale elementer i god skoledrift, men vigtigst af alt er elevernes villighed til at søge Hvidovre Gymnasium & HF, og deres vedholdenhed når studierne bliver krævende. Vi skal øge vores andel af førsteprioritets-ansøgere gennem en styrkelse af samarbejdet med de lokale grundskoler. Samtidig skal vi fortsætte det politiske arbejde, både kommunalt, regionalt og landspolitisk, så vi kan influere den nye optagelsesbekendtgørelse, og måden hvorpå elever bliver fordelt. Fortællingen på HvG er, at får vi først eleverne inden for dørene, så holder vi på dem. Denne fortælling er delvis rigtig, men vores frafald er fortsat højt. En del af dette frafald er uundgåeligt og endda nødvendigt for at sikre, at skolen har elever, der kan og vil, men det er alligevel interessant at se på, hvordan vi kan fastholde de elever, som kan, hvis de får lidt ekstra støtte. Dette arbejde er beskrevet i skolens Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, som er udarbejdet sammen med studievejlederne og diskuteret med elevrådet.

Det er vigtigt at sikre høj kvalitet og trivsel på skolen, men hvis vores gode arbejde skal være med til at øge søgetallet, er det nødvendigt at formidle de gode historier til potentielle elever, deres grundskoler og deres forældre. Parallelt med rekrutteringsstrategien forklarer skolens Kommunikationsstrategi, hvordan vi arbejder målrettet med den eksterne kommunikation.

Det er centralt, at strategierne vækker genklang hos de mennesker, som har deres hverdag på Hvidovre Gymnasium & HF. Derfor har ledelsen gjort strategiprocessen så gennemsigtig og åben som muligt. Alle strategier er udarbejdet i samarbejde med relevante dele af medarbejder-gruppen. Elever og elevrådet er inddraget, og Samarbejdsudvalget (SU) er hørt og har godkendt strategiarbejdet.