Værdier og vision 2018-2023

I 2015 gennemgik Hvidovre Gymnasium & HF en længere proces med i fællesskab at definere, hvad der er særligt for skolen og den måde, vi underviser på.

Resultatet blev tre kerneværdier, nemlig nære lærer/elev-relationer, elevdifferentiering i undervisningen og en insisteren på høj faglighed.

Disse værdier vil fortsat være HvG’s kerneværdier frem imod 2023, men vi vil også i endnu højere grad fokusere på elevernes demokratiske dannelse. Vi vil skabe bevidste demokratiske medborgere gennem en inkluderende praksis, hvor alle har en stemme, og hvor eleverne lærer at forholde sig kritisk til egne og andres holdninger og indgå i konstruktiv dialog med folk, som mener noget andet. Det demokratiske medborgerskab får et særligt fokus i de kommende år, hvor vi indgår i et samarbejde med Undervisningsministeriets Mangfoldighedsteam om at styrke elevernes oplevede medborgerskab i undervisningen, i lokalsamfundet og i verden. Vi vil være en skole, hvor alle undervisere er klædt på til at diskutere kontroversielle emner, udfordre fordomme og fremme tolerance, og vi vil skabe studenter, som har prøvet kræfter med aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse i praksis. Elever, som ved, at det nytter at deltage i samfundsdebatten, og som ønsker at gøre en forskel for andre.

Vores vision er at være et stærkt lokalt uddannelsestilbud for gymnasiesøgende unge i hele Hvidovre Kommune. Vi vil være det foretrukne gymnasium blandt de unge i vores opland, og vi vil være synlige i og til gavn for vores lokalområde. For at nå det mål er det vigtigt, at alle på skolen forstår visionen, kan genkende værdierne i den daglige praksis og føler et medejerskab i forhold til skolen og den pædagogiske linje. Derfor prioriterer vi et tæt samarbejde med såvel personale som elever på skolen, så alle grupper på skolen løbende bliver hørt og inddraget.