God trivsel fremmer tryghed til at deltage aktivt i klassediskussioner, til at turde at stå ved sine holdninger og til at være åben over for andres. Desuden øger god trivsel fremmødet og dermed også sandsynligheden for at gennemføre uddannelsen. Derfor er det vigtigt for os at identificere faktorer, som dels skaber, dels hæmmer trivsel hos eleverne, så vi kan iværksætte målrettede tiltag. For at kvalificere vores trivselsarbejde har det været vigtigt for os at inddrage forskellige elevstemmer i denne del af strategiprocessen, og det har givet os et bredere billede af, hvad der skaber trivsel blandt eleverne på HvG.

Arbejdet med at sikre den enkelte elevs trivsel på Hvidovre Gymnasium & HF starter inden han/hun overhovedet er begyndt på skolen. I administrationen er vi opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer gennem optagelsesbreve til især henviste elever, så de føler sig velkomne og trygge, selvom de ikke har søgt optagelse på HvG. Vi inviterer henviste elever og deres forældre til en samtale med rektor før sommerferien, hvor de kan få lov til at vende tvivl og eventuelle fordomme og lufte deres frustration. Mødet med skolen og med rektor er med til at mindske modstand og skabe mere ro om elevens opstart på skolen. I starten af juni inviterer vi desuden kommende elever til HvG Sommertræf, hvor de får mulighed for at møde nogle af deres kommende klassekammerater og undervisere. Vores dygtige introvenner tager sig godt af de kommende elever, mens forældrene taler med rektor og studievejledere om livet som elev på Hvidovre Gymnasium & HF.

Vores før-opstartstiltag er trivselsinitiativer over for kommende elever, som er med til at begrænse den nervøsitet, der er forbundet med overgangen fra grundskole til ungdoms-uddannelse, med alt hvad det indebærer af faglige forventninger og sociale relationer. Tiltagene følges op i august, når de nye elever starter på Hvidovre Gymnasium & HF. Vores trivselsarbejde i forhold til nye elever går på tre ben: det faglige, det studieadfærdsmæssige og det sociale. For at sikre at eleven forstår undervisningens faglige indhold og kan vurdere egen faglige præstation, sørger faglærerne for at give formativ feedback på skriftligt arbejde og elevens indsats i timerne. Den løbende dialog om faglighed gør, at eleven ikke bekymrer sig unødigt om, hvorvidt hun/han er på rette vej, og samtidig er den med til at sikre, at eleven forstår, hvor og hvordan der skal sættes ind for ikke at falde bagud. Lærerne sørger desuden for at inddrage eleverne i planlægningen af undervisningens indhold og arbejdsformer, så eleverne fortsat motiveres og føler et medansvar for timerne og det skriftlige arbejde. Vi tror på, at dette medejerskab og en forståelse af, at skolelæring kan bruges og gør gavn uden for skolens mure, både er med til at højne elevernes trivsel og på samme tid er vigtige byggesten i deres demokratiske dannelse. Samtidig er det vigtigt for den faglige trivsel, at eleverne ikke udsættes for unødig stress, som gør, at de mister overblikket og ikke kan følge med. Derfor sørger klasseteamet for, at elevernes arbejdsbyrde i form af lektielæsning, præsentationer og skriftlige afleveringer fordeles jævnt over året. De skriftlige afleveringer følger en overordnet plan, som lægges ved skoleårets start, og som kun må afviges, hvis klassens samlede fordybelsestid ikke overstiger 12 timer per uge.

I løbet af ungdomsuddannelsen skal den unge vokse fra elev til studerende, og den bevægelse understøtter vi gennem målrettet arbejde med elevens studiekompetencer. I grundforløbet/første semester præsenteres eleverne for fem regler for god studieadfærd, som alle undervisere har særligt fokus på. Klassens og den enkelte elevs studieadfærd diskuteres løbende i klasseteamet, og der gribes kollektivt ind for at skabe en god klasserumskultur, fordi vi mener, at det er en forudsætning for både trivsel og læring. Larm forstyrrer undervisningen, sociale medier kan ødelægge koncentrationen, og fravær og manglende lektielæsning kan smitte af på klassekammeraterne, og det kan ødelægge klassens faglige trivsel. Derfor er det en kerneværdi på Hvidovre Gymnasium & HF, at vi insisterer på høj faglighed og seriøs studieadfærd. Klasserne er tilknyttet et team af lærere, der hver fungerer som mentor for 5-7 elever. Mentoren følger den enkelte elev tæt og holder øje med trivsel, studieadfærd og fravær. Venskaber er fine og nødvendige for elevernes sociale trivsel, men i undervisningen handler det om læring og samarbejde, og som på alle andre arbejdspladser skal man kunne indgå i mange forskellige grupper. Det er faglærernes og teamets ansvar, at eleverne lærer at arbejde i professionelle fællesskaber, og det sker gennem faste pladser og lærersammensatte grupper, så læringen bliver optimal for den enkelte, og så ingen elever oplever, at de er uønskede i arbejdsfællesskabet.

Elevens sociale liv på skolen har stor betydning for trivslen. Den sociale del af elevtrivslen handler dels om tryghed dels om elevens tilknytning til skolen og de andre elever. Når eleverne starter på Hvidovre Gymnasium & HF, tilknyttes de særligt udvalgte introelever, og de får en klasselærer, som løbende afholder klassens time, hvor der er plads til at tale om forskellige trivselsemner. I løbet af skoleåret er der desuden en lang række aktiviteter, der skaber fællesskab inden for og på tværs af klasserne. Der er mange forskellige elevdrevne udvalg, som man kan deltage i, der er diverse introarrangementer, fester og caféer, og der er årligt tilbagevendende idræts- og trivselsdage, hvor hele skolen deltager. I hverdagen holder klasseteamet øje med, at ingen falder uden for klassefælleskabet, og at venskaber og sociale grupperinger ikke bliver ekskluderende for de andre i klassen. HvG’s introvenner får alle et kursus i konflikthåndtering, så de kan hjælpe deres venskabsklasse, hvis der opstår problemer. Klassen følges desuden af en studievejleder, som kan støtte klasseteamet og den enkelte elev, hvis der er brug for det. Studievejlederen vil i slutningen af grundforløbet/første semester tale med klassens lærere om den enkelte elevs faglige standpunkt og studiekompetencer, og denne evaluering vil danne grundlag for den efterfølgende karrierelæringssamtale mellem vejleder og elev, så hun/han får kvalificeret, konkret og konstruktiv feedback på, hvad der skal arbejdes med i det videre uddannelsesforløb. Arbejdet med socialt tilhørsforhold, faglig forståelse og gode studievaner grundlægges i løbet af elevens første år på HvG, men det fortsætter naturligvis hele vejen frem mod studentereksamen.

Handlings- og opfølgningsplan 2021/22:

Hvad gør vi konkret i skoleåret 2021/22? Hvordan ved vi, om vores indsats virker?
·         Vi afholder før-opstartsarrangementer for kommende elever.·         Alle klasser får tilknyttet en lærer, der har særligt fokus på trivsel og studiekompetencer.

·         Vores introvennner får et kursus i konflikthåndtering.

·         Lærerne i det enkelte klasseteam inddrager klassen i mindst to teammøder, hvor emner og arbejdsformer diskuteres.

·         Vi laver en afleveringsplan fra skoleårets start, så alle opgaver kan ses og planlægges i god tid.

·         Vi forpligter vores klasseteams på en målrettet og ensartet indsats i forhold til de nye elevers studieadfærd.

·         Flere af vores henviste elever bliver på skolen.·         Introvennerne bliver i stand til at vil hjælpe klasserne, før konflikter eskalerer.

·         Eleverne føler sig i højere grad inddraget i og ansvarlige for undervisningen.

·         Klassernes skriftlige arbejdsbelastning fordeles mere jævnt.

·         Trivselsdagene vil styrke sammenholdet på skolen og give eleverne en øget bevidsthed om egen rolle i forhold til et epokalt nøgleproblem.

·         Lærere og elever vil opleve en bedre studieadfærd i de nye klasser efter grundforløbet/første semester.

·         Lærergruppen har kollektivt fokus på den bedste anvendelse af tid i forhold til elevernes læring.

·         Demokratisk dannelse og lokalt medborgerskab vil være et tydeligt fokuspunkt i alles bevidsthed.