Trivselsstrategi

På Hvidovre Gymnasium & HF mener vi, at trivsel er en forudsætning for optimal læring. God trivsel fremmer tryghed til at deltage aktivt i klassediskussioner, til at turde at stå ved sine holdninger og til at være åben over for andres. Desuden øger god trivsel fremmødet og dermed også sandsynligheden for at gennemføre uddannelsen. Derfor er det vigtigt for os at identificere faktorer, som dels skaber, dels hæmmer trivsel hos eleverne, så vi kan iværksætte målrettede tiltag. For at kvalificere vores trivselsarbejde har det været vigtigt for os at inddrage forskellige elevstemmer i denne del af strategiprocessen, og det har givet os et bredere billede af, hvad der skaber trivsel blandt eleverne på HvG. En vigtig faktor i elevtrivsel og god læring er en høj medarbejdertrivsel, fordi høj medarbejdertrivsel skaber engageret undervisning, overskud til relationsarbejdet, samt lavere sygefravær og dermed færre aflyste timer. Derfor er det også vigtigt at diskutere, hvordan vi sikrer god trivsel blandt skolens personale på trods af besparelser, reformkrav og utilfredsstillende søgetal.

Elevtrivsel

Arbejdet med at sikre den enkelte elevs trivsel på Hvidovre Gymnasium & HF starter inden han/hun overhovedet er begyndt på skolen. I administrationen er vi opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer gennem optagelsesbreve til især henviste elever, så de føler sig velkomne og trygge, selvom de ikke har søgt optagelse på HvG. Vi inviterer henviste elever og deres forældre til en samtale med rektor før sommerferien, hvor de kan få lov til at vende tvivl og eventuelle fordomme og lufte deres frustration. Mødet med skolen og med rektor er med til at mindske modstand og skabe mere ro om elevens opstart på skolen. I starten af juni inviterer vi desuden kommende elever til HvG Sommertræf, hvor de får mulighed for at møde nogle af deres kommende klassekammerater og undervisere. Vores dygtige introvenner tager sig godt af de kommende elever, mens forældrene taler med rektor og studievejledere om livet som elev på Hvidovre Gymnasium & HF.

Vores før-opstartstiltag er trivselsinitiativer over for kommende elever, som er med til at begrænse den nervøsitet, der er forbundet med overgangen fra grundskole til ungdoms-uddannelse, med alt hvad det indebærer af faglige forventninger og sociale relationer. Tiltagene følges op i august, når de nye elever starter på Hvidovre Gymnasium & HF. Vores trivselsarbejde i forhold til nye elever går på tre ben: det faglige, det studieadfærdsmæssige og det sociale. For at sikre at eleven forstår undervisningens faglige indhold og kan vurdere egen faglige præstation, sørger faglærerne for at give formativ feedback på skriftligt arbejde og elevens indsats i timerne. Den løbende dialog om faglighed gør, at eleven ikke bekymrer sig unødigt om, hvorvidt hun/han er på rette vej, og samtidig er den med til at sikre, at eleven forstår, hvor og hvordan der skal sættes ind for ikke at falde bagud. Lærerne sørger desuden for at inddrage eleverne i planlægningen af undervisningens indhold og arbejdsformer, så eleverne fortsat motiveres og føler et medansvar for timerne og det skriftlige arbejde. Vi tror på, at dette medejerskab og en forståelse af, at skolelæring kan bruges og gør gavn uden for skolens mure, både er med til at højne elevernes trivsel og på samme tid er vigtige byggesten i deres demokratiske dannelse. Samtidig er det vigtigt for den faglige trivsel, at eleverne ikke udsættes for unødig stress, som gør, at de mister overblikket og ikke kan følge med. Derfor sørger klasseteamet for, at elevernes arbejdsbyrde i form af lektielæsning, præsentationer og skriftlige afleveringer fordeles jævnt over året. De skriftlige afleveringer følger en overordnet plan, som lægges ved skoleårets start, og som kun må afviges, hvis klassens samlede fordybelsestid ikke overstiger 12 timer per uge.

I løbet af ungdomsuddannelsen skal den unge vokse fra elev til studerende, og den bevægelse understøtter vi gennem målrettet arbejde med elevens studiekompetencer. I grundforløbet/første semester præsenteres eleverne for fem regler for god studieadfærd, som alle undervisere har særligt fokus på. Klassens og den enkelte elevs studieadfærd diskuteres løbende i klasseteamet, og der gribes kollektivt ind for at skabe en god klasserumskultur, fordi vi mener, at det er en forudsætning for både trivsel og læring. Larm forstyrrer undervisningen, sociale medier kan ødelægge koncentrationen, og fravær og manglende lektielæsning kan smitte af på klassekammeraterne, og det kan ødelægge klassens faglige trivsel. Derfor er det en kerneværdi på Hvidovre Gymnasium & HF, at vi insisterer på høj faglighed og seriøs studieadfærd. Klasserne er tilknyttet et team af lærere, der hver fungerer som mentor for 5-7 elever. Mentoren følger den enkelte elev tæt og holder øje med trivsel, studieadfærd og fravær. Venskaber er fine og nødvendige for elevernes sociale trivsel, men i undervisningen handler det om læring og samarbejde, og som på alle andre arbejdspladser skal man kunne indgå i mange forskellige grupper. Det er faglærernes og teamets ansvar, at eleverne lærer at arbejde i professionelle fællesskaber, og det sker gennem faste pladser og lærersammensatte grupper, så læringen bliver optimal for den enkelte, og så ingen elever oplever, at de er uønskede i arbejdsfællesskabet.

Elevens sociale liv på skolen har stor betydning for trivslen. Den sociale del af elevtrivslen handler dels om tryghed dels om elevens tilknytning til skolen og de andre elever. Når eleverne starter på Hvidovre Gymnasium & HF, tilknyttes de særligt udvalgte introelever. I løbet af skoleåret er der desuden en lang række aktiviteter, der skaber fællesskab inden for og på tværs af klasserne. Der er mange forskellige elevdrevne udvalg, som man kan deltage i, der er diverse introarrangementer, fester og caféer, og der er årligt tilbagevendende idræts- og trivselsdage, hvor hele skolen deltager. I hverdagen holder klasseteamet øje med, at ingen falder uden for klassefælleskabet, og at venskaber og sociale grupperinger ikke bliver ekskluderende for de andre i klassen. HvG’s introvenner får alle et kursus i konflikthåndtering, så de kan hjælpe deres venskabsklasse, hvis der opstår problemer. Klassen følges desuden af en studievejleder, som kan støtte klasseteamet og den enkelte elev, hvis der er brug for det. Studievejlederen vil i slutningen af grundforløbet/første semester tale med klassens lærere om den enkelte elevs faglige standpunkt og studiekompetencer, og denne evaluering vil danne grundlag for den efterfølgende karrierelæringssamtale mellem vejleder og elev, så hun/han får kvalificeret, konkret og konstruktiv feedback på, hvad der skal arbejdes med i det videre uddannelsesforløb. Arbejdet med socialt tilhørsforhold, faglig forståelse og gode studievaner grundlægges i løbet af elevens første år på HvG, men det fortsætter naturligvis hele vejen frem mod studentereksamen.

Medarbejdertrivsel

I skoleåret 2021/22 har vi igen gennemført en Professionel Kapital-undersøgelse; sidste gang var i 2018. Undersøgelsen har omfattet alle personalegrupper på Hvidovre Gymnasium & HF. Overordnet viser resultatet af undersøgelsen, at vi på skolen har en god professionel kapital.[1] I forhold til undersøgelsen i 2018 er der tydelige forbedringer at spore på centrale faktorer som ledelseskvalitet, tillid og samarbejdet mellem ledelse og personale. Desværre er der blandt underviserne en markant forværring på faktorer, der omhandler stress og deres oplevede kvalitet af arbejdet. Disse fald er bekymrende, selvom de er forventelige i lyset af de senere års besparelser, og de cementerer, at besparelserne ikke kan håndteres ved at plukke lavt hængende frugter, men derimod rammer selve kerneopgaven, nemlig undervisningen. Resultaterne giver anledning til at tage et skridt tilbage og overveje, hvordan vi kan ændre vores planlægning og vores didaktiske praksis, så den tid, vi har til rådighed, anvendes bedst muligt, og de rammer, vi som ledelse sætter for medarbejderne, bliver mest optimale. Vi skal spørge os selv, om vi bruger vores tid bedst muligt i forhold til at kvalificere elevernes læring, og faggrupperne får til opgave at afprøve forskellige tidsbesparende tiltag, så der bliver bedre tid til det, underviserne vurderer, skaber den største læring hos eleverne. I forhold til TAP-gruppen er det også relevant at kigge på arbejdsgange for at sikre, at tiden bruges på det, der giver mest kvalitet for både dem og skolen. Det arbejde vil vi igangsætte i starten af det nye skoleår.

Arbejdet med at spare tid i hverdagen er vigtigt, men der ligger også en mere grundlæggende opgave i at definere, hvad kvalitet er for os på Hvidovre Gymnasium & HF. Den opgave varetager vi med denne strategiproces, hvor elever, personale og ledelse taler om, hvad vi er gode til, hvad der er særligt hos os, og hvad vi vil være bedre til i fremtiden. Vi ved, at vi er særligt gode til relationsarbejdet med elever, men den indsats besværliggøres i disse tider af vedvarende effektiviseringskrav, og det ses tydeligt på faldet i lærernes oplevede kvalitet. Det er frustrerende at gøre arbejdet mindre godt, end man plejede, da der var bedre tid. Derfor har vi brug for nye pejlemærker, så vi fortsat oplever, at der er noget, som vi er særligt gode til, noget vi finder særligt meningsfuldt, og som vi har ekstra fokus på. Som det fremgår flere steder i denne strategiplan, vil vi i de kommende år arbejde målrettet med elevernes demokratiske dannelse og det lokale medborgerskab, og dette arbejde skal understøtte lærernes oplevelse af, at der er kvalitet i deres arbejde.

Professionel Kapital-undersøgelsen viser, at både TAP, undervisere og ledelse finder deres arbejde meningsfuldt. Vi hjælper elever fra uddannelsesfremmende hjem gennem en ungdoms-uddannelse, og vi følger dem fra store børn til kompetente unge mennesker. Vi skaber mønsterbrydere, og det er i den grad meningsfuldt. Samtidig er det en stressende proces, for en del af vores elever har brug for mere end faglig viden fra vores undervisere; de har brug for hjælp til at knække den akademiske kode, så de kan blive studieparate til en videregående uddannelse. Det mål når de, men vi vil gerne fremskynde processen, så vores elever tidligere forstår, hvad god studieadfærd er, og dermed hurtigere drager fuld nytte af undervisningen. I de kommende år vil vi derfor arbejde fra første dag med elevernes studiekompetencer, så de lærer at tage ansvar, at larme mindre og at lave deres lektier og opgaver. Det gør vi for elevernes skyld, men også for vores egen, for læringsparate elever skaber medarbejdertrivsel.

Der er således meget, som vi kan gøre i fællesskab for at højne medarbejdertrivslen, men der er også en særlig opgave for ledelsen og administrationen. Under mottoet ”I god tid” vil vi sætte fokus på rammeskabelse og planlægning, så medarbejderne ikke udsættes for pludselige og meget skæve arbejdsbelastninger. Vi vil afsætte tid til at træde et skridt tilbage, så vi kan få det nødvendige overblik over alle enkeltelementerne i skolens årshjul, og vi vil sørge for at formidle overblikket videre, så medarbejderne får bedre mulighed for at langtidsplanlægge. Vi vil desuden sørge for at afholde opstartsmøder for involverede medarbejdere i god tid inden særlige opgaver, for eksempel DHO, SRO og brobygning, så alle bliver mindet om opgaven og kender dens omfang.

Der er ingen tvivl om, at man kan forebygge og reducere stress gennem planlægning og fokus på kvalitet, men det er også nødvendigt at vide, hvad vi skal gøre, hvis en medarbejder alligevel bliver ramt af stress. Vi skal have et beredskab, så vi håndterer de situationer bedst muligt, og et sådant beredskab kræver viden om, hvad vi kan gøre som enkeltpersoner, som kollegaer og som ledelse, når en medarbejder oplever stress. Vi har brug for kendskab til symptomer og viden om, hvordan vi aktivt flytter ansvaret fra den enkelte til organisationen.

Handlings- og opfølgningsplan 2021/22

Hvad gør vi konkret i skoleåret 2021/22? Hvordan ved vi, om vores indsats virker?
Elevtrivsel

·        Vi afholder før-opstartsarrangementer for kommende elever.

·        Alle klasser får tilknyttet et team, der har særligt fokus på trivsel og studiekompetencer.

·        Lærerne i det enkelte klasseteam inddrager klassen i mindst to teammøder, hvor emner og arbejdsformer diskuteres.

·        Vi forpligter vores klasseteams på en målrettet og ensartet indsats i forhold til de nye elevers studieadfærd.

Medarbejdertrivsel

·        Ledelse og administration forpligter sig på at være i god tid med planlægningen af året og af lærernes opgaver.

·        Vi forpligter faggrupper på at arbejde med tidsbesparende tiltag, og vi nedsætter en gruppe, som følger op på arbejdet.

·        Demokratisk dannelse og lokalt medborgerskab bliver vores nye pejlemærke.

·        Vi arrangerer en personaleeftermiddag om stress og stresshåndtering.

Elevtrivsel

·        Flere af vores henviste elever bliver på skolen.

·        Eleverne føler sig i højere grad inddraget i og ansvarlige for undervisningen.

·        Klassernes skriftlige arbejdsbelastning fordeles mere jævnt.

·        Trivselsdagene vil styrke sammenholdet på skolen og give eleverne en øget bevidsthed om egen rolle i forhold til et epokalt nøgleproblem.

·        Lærere og elever vil opleve en bedre studieadfærd i de nye klasser efter grundforløbet/første semester.

·        Lærergruppen har kollektivt fokus på den bedste anvendelse af tid i forhold til elevernes læring.

·        Demokratisk dannelse og lokalt medborgerskab vil være et tydeligt fokuspunkt i alles bevidsthed.

 

Medarbejdertrivsel

·        Helt konkret skal disse initiativer afspejles i næste Professionel Kapital-undersøgelse.

[1] Se her for definition af begrebet Professionel Kapital: https://www.youtube.com/watch?v=zzhOEeaRHRw