Kvalitetsstrategi

Kvalitetssystemet på Hvidovre Gymnasium & HF skal sikre, at vi også i fremtiden tilbyder en ungdomsuddannelse af høj kvalitet. Kvalitet på ungdomsuddannelsesområdet defineres dels af de bekendtgørelsesfastsatte krav, dels af de målsætninger, som vi opstiller for os selv på skolen.  Bekendtgørelsen foreskriver, at uddannelsen skal give eleverne faglig indsigt, studiekompetence og almendannelse. Dertil kommer HvG’s særlige fokus på elevernes evne til at kritisk forholden sig og demokratisk dannelse, samt vores arbejde med nære relationer som katalysator for den enkeltes læring. Som led i skolens kvalitetsarbejde må vi stille os selv følgende spørgsmål:

  1. Gør vi de rigtige ting for at opnå de mål, vi er stillet?
  2. Gør vi de rigtige ting rigtigt?
  3. Hvordan ved vi, at det, vi gør, virker?

På Hvidovre Gymnasium & HF ønsker vi at give den enkelte elev den bedste studentereksamen, han eller hun kan få. Det betyder, at vi arbejder målrettet med at optimere læringen i fagene og løbende vurderer, om vi gør det rigtige, og om vi gør det rigtige godt nok. Som redskab for pædagogisk udvikling arbejder vi med aktionslæring, hvor lærerne udpeger områder, de gerne vil forbedre, planlægger en aktion i klassen eller på fagholdet, evaluerer effekten, justerer indsatsen og prøver igen. Aktionslæring er et effektivt middel til fortsat kvalitetsudvikling og didaktisk refleksion på det enkelte hold, i den enkelte klasse og i hele organisationen, men det kræver, at indsatsen sættes i system. 

På Hvidovre Gymnasium & HF gennemfører den enkelte lærer enten elevevaluering eller undervisningsevaluering i alle sine forløb med alle sine hold. Hvor elevevalueringen fokuserer på elevernes læring, giver undervisningsevalueringen læreren feedback på undervisningen. Vi har opbygget en stor værktøjskasse med evalueringsredskaber, som er tilgængelig for alle undervisere, og derfor vil eleverne møde en lang række forskellige evalueringsformer. Som supplement til den generelle MUS-forberedelse, skal den enkelte lærer sammenskrive resultaterne af de evalueringer, som hun/han har modtaget i løbet af året, i et skema, der danner udgangspunkt for samtalen om lærerens styrker og pædagogiske fokuspunkter.

Evalueringsopsamling til MUS

Ting i din undervisning, som fungerer godt

Dine pædagogiske fokuspunkter i det kommende år

1.

1.

2.

2.

3.

3.

En anden del af kvalitetsarbejdet foregår i faggrupperne og i klasseteamene, der ved årets start opstiller målsætninger, som de vil arbejde med, og beskriver hvordan de vil evaluere, om arbejdet med målsætningerne virker efter hensigten. På alle ordinære klasseteammøder diskuteres små og store problemstillinger, og der fastsættes aktioner, som teamets medlemmer skal gennemføre inden næste møde. Faggrupper og teams laver en kort beskrivelse af deres aktioner som forberedelse til årets GRUS. Der afholdes GRUS i 1.g- og 1.HF-teams hvert år og i faggrupperne hvert andet år. Derudover afholdes der GRUS i klasseteams efter behov. Den lærende organisation lærer på alle niveauer. Eleverne lærer af den gode undervisning, underviserne forbedrer undervisningen gennem elevevalueringerne, og teamene lærer sammen gennem aktionslæring. På skoleniveau samler ledelsen op på MUS og GRUS og præsenterer konklusionerne på et PR-møde i slutningen af året, hvor det i fællesskab besluttes, hvordan skolens arbejde kvalificeres yderligere året efter.

På Hvidovre Gymnasium & HF anvender vi både summativ og formativ evaluering. Det har vist sig vigtigt for vores elevers forståelse af kravene i gymnasiet, at de tidligt får en karakter i de fag, som er potentielle studieretningsfag, samt i de fag, som afsluttes i indeværende skoleår. Det giver dels eleverne en utvetydig indikation af deres faglige mål uden sproglige koder, der skal afkodes, dels giver det studievejlederne et tydeligt billede at karrierevejlede ud fra op til studieretningsvalget. Som et vigtigt supplement til den summative evaluering arbejder vi også med formativ evaluering. Vi tror på, at formativ evaluering er et effektivt redskab til at knække den akademiske kode og til at flytte fokus fra præstation til proces. Det er en evalueringsform, som lægger sig tæt op ad vores relationsarbejde, og det op til klasseteamene at sørge for, at den formative evaluering får plads i klassens evalueringsplan. Klasseteamene koordinerer desuden en årlig individuel evalueringssamtale med alle elever, hvor et teammedlem tager eleven ud af en time og taler med ham/hende om trivsel og faglige styrker og udfordringer.  Som forberedelse til mødet holder klasseteamet et møde, hvor de drøfter, hvilke områder der skal berøres i den enkelte samtale. Eleven har forinden udfyldt et evalueringsskema, som vendes på det forberedende teammøde.

Elevskema til den årlige evalueringssamtale

Når du udfylder dette skema, skal du huske, at der ikke er fokus på undervisningen i det enkelte fag, men derimod på dit generelle udbytte af undervisningen og på din trivsel.

 

Enig

Lidt enig

Hverken/eller

Lidt Uenig

Uenig

Jeg får meget ud af timerne

 

 

 

 

 

Lærerne ved, hvad jeg kan

 

 

 

 

 

 

Jeg får læst lektierne

 

 

 

 

 

 

Jeg foretrækker opgaver og tekster, man nemt kan løse/læse

 

 

 

 

 

Jeg foretrækker opgaver og tekster, der er svære og udfordrende at løse/læse

 

 

 

 

 

Jeg får meget ud af skriftlige afleveringer

 

 

 

 

 

 

Jeg er god til at lave skriftlige afleveringer

 

 

 

 

 

Mine læreres skriftlige feedback gør mig bedre

 

 

 

 

 

Vi har det godt sammen i klassen

 

 

 

 

 

De andre i klassen hjælper mig til at blive klogere

 

 

 

 

 

 

Har du andre kommentarer:_________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Problemet med formativ evaluering er, at det er en tidskrævende evalueringsform. Derfor arbejder vi med måder at skabe tid til samtalerne mellem underviseren og den enkelte elev. Det arbejde sker primært i faggrupperne, hvor det løbende diskuteres, hvordan elevernes faglige læring optimeres inden for de givne rammer. Der samles op på både evalueringsarbejdet og processen med at kvalificere undervisningen på årets GRUS.

På Hvidovre Gymnasium & HF mener vi, at en god og tryg klasserumskultur er en forudsætning for elevernes læring og for deres studiekompetence. Derfor arbejder vi målrettet med klasseledelse i alle klasser. Vi har opstillet fem regler, som beskriver det gode udgangspunkt for læring:

  • Jakken på stolen, hørebøffer i tasken og tasken på gulvet
  • Mobilen skal i tasken eller klassens mobilkasse
  • Respektér de pladser, din lærer har udpeget
  • Spis i pausen og i kantinen
  • Bøgerne frem og væk med den bærbare

 

Reglerne hænger i alle lokaler og anvendes konsekvent af alle klassens lærere, især i 1.g og 1.HF.

Handlings- og opfølgningsplan 2021/22

Hvad gør vi konkret i skoleåret 2021/22?

Hvordan ved vi, om vores indsats virker?

·        Evaluerer undervisningen.

·        Laver aktioner i teams.

·        Afholder MUS med alle medarbejdere.

·        Afholder GRUS med alle 1.års-teams.

·        Afholder GRUS med faggrupper.

·        Arbejder på at skabe bedre tid til den formative evaluering i hverdagen.

·        Arbejder med klasserumsledelse i 1.klasserne.

·        I løbet af tre år forventer vi at se forbedring i løfteevnen i de fag, hvor løfteevnen er i fokus.

·        I MUS og GRUS evaluerer vi undervisernes fokuspunkter/aktioner ud fra de succeskriterier, de selv har opsat.

·        Klasseteamet evaluerer sidst på året, om klasserumskulturen er god.