På Hvidovre Gymnasium & HF arbejder vi med demokratisk dannelse som pejlemærke. Dette arbejde foregår på flere forskellige niveauer.

I lærer/elev-relationen er fokus på nær og udfoldet respons, som hjælper eleven videre. Elever får løbende formativ evaluering med fokus på deres læringsstrategier og læringsproces herunder deres mindset og evne til forholde sig konstruktivt til udfordringer, modstand, indsats, feedback og andres succes. Produkter og respons samles i elevens egen portfolio i de enkelte fag, så eleven får overblik over egen læringsproces og faglige fremskridt.

I den daglige undervisning kommer vores fokus på demokratisk dannelse til udtryk ved, at eleverne forventes at deltage aktivt og engageret i undervisningen. Vi lægger vægt på, at eleverne ikke bare kommer i skole for passivt at modtage viden fra læreren. Læring er et fælles projekt, hvor ikke kun læreren, men alle elever i klasselokalet bidrager med viden og perspektiver, der er interessante og relevante. Vi arbejder derfor med diskussionsbaseret undervisning, hvor det handler om at lytte til hinanden og forholde sig til det, andre siger, på en saglig måde. For at styrke elevernes mulighed for at tage aktivt del i undervisningen, arbejder lærerne med bevidste valg af arbejdsformer og gruppedannelse, både i det teoretiske og det praktiske arbejde. Derigennem styrkes elevernes evne til at indgå i forskellige samarbejdsformer på kryds og tværs.

I skolens liv arbejder elever, lærere og andre medarbejdere sammen om at bære skolens visioner ud i livet. Vi har arrangementer, der er blevet traditioner, som vi alle støtter op om, og nye elevinitiativer kommer hele tiden til. Vi ser viljen til at engagere sig og arbejde for skolens vel som et stort skridt på vejen mod demokratisk dannelse. Eleverne har taget initiativ til de tilbagevendende trivselsarrangementer, og elever og lærere arbejder tæt sammen om filmfestival, naturvidenskabsfestival og musical. I denne proces udvikler eleverne deres evner til at kommunikere og samarbejde, samt at tage ansvar og se deres planer blive ført ud i livet. Desuden arbejder vi med at inddrage elever i beslutningsprocesser omkring skolens drift via elevrådet og elevrepræsentanter i skolens udvalg og bestyrelse.

Hvidovre Gymnasium & HF skal være en aktivt deltagende og lokalt forankret skole. I undervisningen tager vi på feltarbejde, deltager i samarbejder med og laver produktioner til lokale foreninger, institutioner og virksomheder, som fx Avedøre Bibliotek, TV2 Lorry og Hvidovre Hospital. Skolens elever tilrettelægger og udfører undervisning på lokale folkeskoler og inviterer hvert år til forskellige arrangementer på gymnasiet. Vi vil gerne forstyrres af verden udenfor, og i de kommende år vil vi søge endnu mere kontakt med lokale virksomheder.

Vi prioriterer at tage på ekskursioner for at møde politikere og borgere, for at sætte virkeligheden i relation til lærebøgerne. Eleverne sætter undervisningen i perspektiv gennem studieture med klassen, med A-niveaufag og særlige master classes. Gennem samtale, debatter og interview arbejder vi for at skabe en god debatkultur i undervisningen, i klasserummet, på skolen og i samfundet.

På Hvidovre Gymnasium & HF er der plads til og fokus på talenter. Vi insisterer på høj faglighed, og vi har en lang række tilbud til elever, der kan og vil noget ekstra. I timerne er underviserne opmærksomme på, at elever har forskellige forudsætninger, og derfor arbejder vi med undervisningsdifferentiering. De stærke elever, der har overskud til mere, har desuden rig mulighed for at indgå aktivt i skolens mange udvalg. Vi tror på, at lokalt forankret engagement styrker elevernes demokratiske dannelse og deres forståelse af, at teoretisk viden kan omsættes til handling, der gør en forskel for andre. På Hvidovre Gymnasium & HF er der meget kort fra elevinitiativ til implementering, og vi afsætter gerne lærerressourcer til at hjælpe eleverne med deres projekter.

Handlings- og opfølgningsplan 2021/22

Hvad gør vi konkret i skoleåret 2021/22? Hvordan ved vi, om vores indsats virker?
·        Hver elev modtager formativ evaluering i et fag mindst fire gange hen over året – dette koordineres i teams – forskellige former for evaluering indgår.

·        Alle teams laver en aktion rettet mod udvikling af en god samarbejdskultur.

·        Lærerne arbejder med skiftende grupperinger i undervisningen.

·        Der afholdes elevinitierede arrangementer hvert år.

·        Elevdeltagelse i udvalg og arbejdsgrupper.

·        Alle elever tilbydes en A-niveau tur i 3.g.

·        Skolen har alsidige tilbud til særligt talentfulde elever.

·        Skolen tilbyder lektiecafe.

·        Skolen tager kontakt til en række lokale virksomheder.

·        Teamene beskriver deres aktioner i klassekonferencerne.

·        Ledelsen følger op på, i hvor høj grad elever inddrages i planlægning af undervisning og deltager i udvalg.

·        Alle klasser har deltaget i mindst et arrangement ud af huset.

·        Teams tjekker at alle klasser har aktiviteter ud af huset.