Rekruttering af de rette elever er et fast fokuspunkt på Hvidovre Gymnasium & HF. Vi har igennem en årrække haft faldende elevtal på grund af vores beliggenhed og elevsammensætning. Den faldende søgning er problematisk af flere årsager, dels giver den skolen økonomiske udfordringer, dels virker faldet demotiverende på vores engagerede medarbejdere og elever. Samtidig sætter elevtallet gang i en nedadgående spiral, hvor skoler med lav søgning ofte får endnu dårligere søgning året efter, fordi søgetallet mistolkes som en indikator for dårlig kvalitet. Senest har regeringens Ghettoudspil og diskursen om parallelsamfund skabt negativ omtale af skoler med mange tosprogede elever. Vi ved, at Hvidovre Gymnasium & HF er en skole med undervisning af høj kvalitet, og det skal vi vise kommunens unge.

Rekruttering

Som led i rekrutteringen besøger vi allerede de lokale grundskoler, og vi laver brobygning for især 10. klasse, men i de kommende år vil vi styrke den indsats markant. Vi vil skabe et langt mere forpligtende samarbejde med alle kommunens skoler, hvor vi kan bruge hinanden i den daglige pædagogiske praksis. Vi har en ny målsætning om, at alle elever fra Hvidovre Kommune skal have besøgt os i fagligt øjemed mindst én gang i indskolingen/mellemtrinnet og mindst en gang i udskolingen. Derudover vil vi lave en samlet oversigt over alle de lokale initiativer, som vi allerede laver, så de bliver synlige for potentielle elever og deres familier, og så vi kan inspirere hinanden med gode idéer og kontakter. Formålet er dels at øge vores synlighed i lokalområdet, dels at vise eleverne at deres læring er anvendelig uden for skolens mure, og at de har noget positivt at bidrage til med. Vi skal spille en væsentlig rolle i Hvidovre Kommune som sparringspartner og medspiller på alle lokale grundskoler og i de lokale virksomheder.

I skoleåret 2021/22 får vi besøg af 26 8. klasser fra hele Hvidovre Kommune, og dem skal vi imponere og udfordre. Vi skal vise dem gennemtænkt og veltilrettelagt undervisning af høj kvalitet, de skal møde vores elevambassadører, og de skal se vores flotte laboratorier. Desuden skal vi bruge lejligheden til at lave aftaler med deres lærere om store og små fremtidige samarbejder. Vores faggrupper skal vælge mindst en aktivitet om året, som involverer faglærere fra en eller flere af Hvidovres grundskoler; det kan fx være fælles oplæg om skriftlighed, videndeling om eksamensformer og faglige mål eller samarbejde om overgangen fra grundskole til gymnasium. Vi skal også arbejde på at knytte de stærke elever til Hvidovre Gymnasium & HF. Det skal ske igennem talentturen med naturgeografi til Island, gennem en invitation til vores workshop for talentfulde skrivere og gennem master classes i udvalgte fag. Desuden skal vi undersøge muligheden for at tilbyde (turbo-)forløb i c-niveaufag for særligt dygtige grundskoleelever, så de tidligt kan blive fagligt udfordret og samtidig knytte bånd til HvG. I den anden ende af skalaen vil vi indgå i dialog med UU-centrene om deres parathedsvurdering, så vi i endnu højere grad luger de reelt ikke-studieparate elever fra, inden de overhovedet søger optagelse. Det er i alles interesse, at eleverne vejledes korrekt, så de ikke spilder tiden hos os og ikke skræmmer dygtige elever væk.

Vi skal i de kommende skoleår have langt større fokus på at rekruttere til HF. Vi har dygtige, specialiserede HF-lærere, en erfaren HF-koordinator i ledelsen og en studievejleder med særligt fokus på HF, så der er ingen tvivl om, at vi har eksperter i huset. Alligevel er søgningen til HF svingende, uden at vi kan forklare hvorfor. Det spørgsmål skal analyseres, så vi kan arbejde målrettet med såvel rekruttering som fastholdelse på HF. Vi skal definere, hvad der gør os til en særlig god HF-skole i forhold til konkurrenterne, så vores tilbud står skarpere. På HvG får man mere en bare en HF-eksamen. Hvidovre Gymnasium & HF er, som navnet siger, en skole, hvor flere ungdomsuddannelser bor under samme tag, og det skaber en særlig ungdomskultur, som man ikke finder i samme grad på skoler uden STX. HvG er kendt som en skole uden socialt hierarki, hvor der ikke skelnes imellem de forskellige uddannelsesformer, når vi er fælles om noget. Vi laver musical sammen, vi fester sammen, vi har undervisning sammen, og vi deltager i trivsels- og idrætsdage sammen. Den fortælling skal ud til alle kommunens potentielle HF-elever, så Hvidovre Gymnasium & HF bliver deres foretrukne HF-skole. I skoleåret 2021/22 nedsætter vi et HF-udvalg til at løfte denne opgave, og udvalget vil have tæt kontakt til skolens kommunikations-medarbejder, som kan hjælpe med at nå potentielle elever mere effektivt.

Som led i vores vision om at være en skole der tager aktivt del i samfundet omkring os, skal vi selvfølgelig også i langt højere grad samarbejde med Hvidovres lokale virksomheder. Vores elever skal besøge virksomhederne og se, hvordan de ting, de lærer i skolen, kan anvendes i virkeligheden. I starten af skoleåret 2022/23 nedsætter vi en arbejdsgruppe, som udarbejder en liste over virksomheder i Hvidovre og inviterer dem til at samarbejde med os. Derefter præsenteres mulighederne for lærerkollegiet, og faggrupperne beslutter sig for, hvilke samarbejder de vil forpligte sig på. Ledelsen samler trådene, så det bliver synligt for alle, hvilke samarbejder vi indgår i. Samarbejdet med kommunens virksomheder er ikke først og fremmest et rekrutteringstiltag. Det er primært en del af vores vision om at skabe aktive og bevidste lokale medborgere, som sætter deres nyvundne kompetencer i spil uden for skolens mure. Alligevel nævnes tiltaget her, fordi det vil være med til at synliggøre Hvidovre Gymnasium & HF og vores dygtige elever i lokalsamfundet. Desuden arbejder der jo en del mødre og fædre til potentielle elever i de lokale virksomheder, og de skal kende os som en skole med dygtige lærere og elever, der har noget at tilbyde verden.

Fastholdelse

En ting er at øge søgningen til Hvidovre Gymnasium & HF, noget andet er at fastholde de elever, vi har fået inden for dørene. HvG’s fastholdelsespolitik går på to ben, et der sanktionerer, og et der støtter. Vi registrerer elevernes fravær og sanktionerer konsekvent, hvis fraværet overstiger 10 % på tværs af fag eller 20 % i de enkelte fag. Det gør vi, fordi vi ved, at eleverne har brug for lærernes hjælp og faglige formidling for at klare sig igennem gymnasietiden, og derfor er det vigtigt, at eleverne får gode studievaner fra starten. Som led i de støttende foranstaltninger udarbejder vi et katalog over grundlæggende studiekompetencer, som klasseteamet træner med eleverne allerede i grundforløbet/første semester. Elevernes studiekompetencer evalueres i slutningen af grundforløbet/første semester i elevens karrierelæringssamtale sammen med studievejlederen. Vi indfører fem fælles regler for god studieadfærd, som trænes tidligt og gentages efter behov. Reglerne hænger i alle lokaler, og lærerne pålægges ansvaret for, at de overholdes. Alle elever er tilknyttet en studievejleder, som følger dem gennem samtaler og åben træffetid, men også gennem tæt kontakt til klasseteamet, som består af klassens gennemgående lærere.

Det er ikke et mål for os at fastholde alle elever uanset standpunkt og adfærd. På Hvidovre Gymnasium & HF opererer vi efter de korte og de lange armes princip: de elever, som ikke kan magte de faglige krav, eller som gentagende gange overskrider skolens regler for god studieadfærd, skal hurtigst muligt vejledes ud eller bortvises – både for deres egen skyld og for de øvrige elevers. På den anden side er vores arme længere, når det drejer sig om elever, der kan og vil, men som på grund af private omstændigheder har brug for ekstra støtte og snor. Derfor arbejder klasseteam, studievejleder og ledelse tæt sammen om de elever, som bevæger sig på kanten, og vi skrider ind med støtte eller sanktioner, når der er behov for det.

Handlings- og opfølgningsplan 2021/22

Hvad gør vi konkret i skoleåret 2021/22? Hvordan ved vi, om vores indsats virker?
·        Vi indleder et forpligtende samarbejde med Hvidovres grundskoler om brobygning, fælles faglig sparring og løbende elevaktiviteter.

·        Vi øger og kvalificerer vores brobygningsindsats.

·        Vi etablerer samarbejde med Hvidovres virksomheder.

·        Vi afholder evalueringsmøde med UU-centrene ultimo oktober omkring årets parathedsvurderinger.

·        Vi udarbejder et katalog over grundlæggende studiekompetencer, og vi træner dem intensivt især ved skolestart.

·        Vores faggrupper indgår i mindst ét fagligt samarbejde med grundskolerne.

·        Vi får besøg af 26 8.klasser, og vi evaluerer kvaliteten af deres besøg.

·        Vi laver forpligtende aftaler med mindst fem lokale virksomheder.

·        Vi evaluerer førsteårselevernes reelle studieparathed ved grundforløbets afslutning og forventer øget studieparathed blandt nye elever over en treårig periode.