Fraværsprocedure, 2019

Hvidovre Gymnasium & HF har en fast procedure for fraværsmonitorering og den efterfølgende eventuelle sanktionering. Formålet er gennemsigtighed og forudsigelighed.

Grundlaget for proceduren er klare og tydelige udmeldinger fra skolens side vedrørende fraværsgrænser og en automatik i procedurerne (de individuelle hensyn skal der søges dispensation for). Området er ledelsesmæssigt placeret hos vicerektor med det formål at skabe ensartethed i behandlingen:

  • 10 % samlet fravær, 20% i enkelte fag. Dette gælder både for fysisk og skriftligt fravær. Visse fag har dog det skriftlige arbejde som en del af deres eksamensgrundlag, og i de tilfælde er den skriftlige fraværsgrænse naturligvis 0%.
  • En elev, som har fået et skriftligt varsel, skal kontakte studievejlederen inden for en uge og træffe aftaler om at nedbringe sit fravær. Alle aftaler med studievejlederen skal overholdes.
  • Såfremt aftaler med studievejlederen om nedbringelse af fravær ikke overholdes, skal eleven forvente at blive erklæret studieinaktiv eller blive bortvist fra skolen.
  • Hvis man først har fået en skriftlig advarsel for fravær, gælder den for resten af skoleåret og ikke kun indtil næste fraværsmonitorering.
  • Der gives dispensationsmulighed for fraværsgrænserne på 10 og 20% i særlige tilfælde. Det er rektor, der giver denne dispensation, og eleven skal søge gennem studievejleder og et ansøgningsskema. Der kan gives dispensation i tilfælde med langvarige sygdomsforløb, pludselige sociale hændelser i elevens nærmeste familie, eller hvis eleven gennemgår en traumatisk krise.
  • Advarsler sendes per mail i Lectio. For elever under 18 år skal der yderligere sendes en kopi af sanktionsbrevet til forældrene.

Der registreres fravær i starten af lektionen eller starten af anden undervisning, som eleven har mødepligt til. Hvis eleven forlader undervisningen, registreres fravær.

Fravær godskrives i tilfælde af elevrådsarbejde eller tilsvarende mødeaktivitet i skoleregi, samt ved dokumenteret deltagelse i Forsvarets Dag eller uddannelsesdage på videregående uddannelser. Desuden i tilfælde af borgerligt ombud.

Specielt til lærerne:

Håndtering af manglende skriftlige afleveringer:

  • Det er faglærerens ansvar at lave særaftaler med elever, der ikke har afleveret til tiden. Overholdes særaftalen, skal læreren fjerne elevens fravær.
  • Hvis en elev har mange skriftlige hængepartier op til en fraværsopgørelse, laver studievejlederen en afleveringsplan sammen med eleven og orienterer faglærerne per mail eller i klassekonferencen. For sent afleverede opgaver skal uploades i Lectio, men læreren skal altid adviseres per mail, når opgaven er afleveret, så fraværet kan fjernes.