Fraværsprocedure, 2019

Grundlaget for proceduren er klare og tydelige udmeldinger fra skolens side vedrørende fraværsgrænser og en automatik i procedurerne (de individuelle hensyn skal der søges dispensation for). Området er ledelsesmæssigt placeret hos vicerektor med det formål at skabe ensartethed i behandlingen:

  • 10 % samlet fravær, 20% i enkelte fag. Dette gælder både for fysisk og skriftligt fravær. Visse fag har dog det skriftlige arbejde som en del af deres eksamensgrundlag, og i de tilfælde er den skriftlige fraværsgrænse naturligvis 0%.
  • En elev, som har fået et skriftligt varsel, skal kontakte studievejlederen inden for en uge og træffe aftaler om at nedbringe sit fravær. Alle aftaler med studievejlederen skal overholdes.
  • Såfremt aftaler med studievejlederen om nedbringelse af fravær ikke overholdes, skal eleven forvente at blive erklæret studieinaktiv eller blive bortvist fra skolen.
  • Hvis man først har fået en skriftlig advarsel for fravær, gælder den for resten af skoleåret og ikke kun indtil næste fraværsmonitorering.
  • Der gives dispensationsmulighed for fraværsgrænserne på 10 og 20% i særlige tilfælde. Det er rektor, der giver denne dispensation, og eleven skal søge gennem studievejleder og et ansøgningsskema. Der kan gives dispensation i tilfælde med langvarige sygdomsforløb, pludselige sociale hændelser i elevens nærmeste familie, eller hvis eleven gennemgår en traumatisk krise.
  • Advarsler sendes per mail i Lectio. For elever under 18 år skal der yderligere sendes en kopi af sanktionsbrevet til forældrene.

Der registreres fravær i starten af lektionen eller starten af anden undervisning, som eleven har mødepligt til. Hvis eleven forlader undervisningen, registreres fravær.

Fravær godskrives i tilfælde af elevrådsarbejde eller tilsvarende mødeaktivitet i skoleregi, samt ved dokumenteret deltagelse i Forsvarets Dag eller uddannelsesdage på videregående uddannelser. Desuden i tilfælde af borgerligt ombud.

Specielt til lærerne:

Håndtering af manglende skriftlige afleveringer:

  • Det er faglærerens ansvar at lave særaftaler med elever, der ikke har afleveret til tiden. Overholdes særaftalen, skal læreren fjerne elevens fravær.
  • Hvis en elev har mange skriftlige hængepartier op til en fraværsopgørelse, laver studievejlederen en afleveringsplan sammen med eleven og orienterer faglærerne per mail eller i klassekonferencen. For sent afleverede opgaver skal uploades i Lectio, men læreren skal altid adviseres per mail, når opgaven er afleveret, så fraværet kan fjernes.