Sidst i oktober 2015 varslede regeringen, at den planlægger at skære mange milliarder i ungdomsuddannelserne de kommende år. Det fik Hvidovre Gymnasium & HF’s lærere, rektor og bestyrelsesformand til at skrive dette debatindlæg, der blev bragt i både Hvidovre Avis og på Gymnasieskolernes Lærerforenings hjemmeside:

 

Regeringens sparekniv vil ramme den enkelte elev

Afsendere:

Lærerne på Hvidovre Gymnasium & HF (v. Christer Jakobsen, GL’s tillidsrepræsentant), rektor Kirsten Jensen og Helle Adelborg, borgmester og bestyrelsesformand for Hvidovre Gymnasium & HF

Finanslovens bebudede besparelser på gymnasieområdet vil ramme hårdt i hele gymnasiesektoren, også i Hvidovre.

Besparelserne er ikke rimelige af to hovedårsager. For det første fordi vi i forvejen løser opgaven yderst ansvarligt økonomisk og fagligt, og for det andet fordi opgaven med at uddanne unge til at kunne klare sig selv og udvikle vores samfund, næppe kan overvurderes.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi har en stram, men grundlæggende sund økonomi. Derfor kan vi med rette hævde, at vi løser opgaven med at uddanne Hvidovres unge professionelt, ansvarligt og fokuseret på de unges behov og evner.

Af gymnasiets samlede budget går ca. 80% til løn. Vi har en klart formuleret politik om, at fokus er på undervisningen og den enkelte elevs læring, og derfor skal flest mulige ressourcer bruges til det.

Nu får vi så bebudet besparelser på de kommende fire års finanslove, som fra 2019 vil være på ca. 10%. De besparelser kan vi ikke gennemføre, uden de rammer undervisningen. Gennem de seneste år har vi gennemført energibesparende bygningsrenoveringer, og vi har udliciteret serviceopgaver, f.eks. rengøring. Der er ikke mere at hente på bygningsdrift, administration og service. De bebudede besparelser vil derfor være ensbetydende med regulære nedskæringer, som vil få negative konsekvenser for eleverne.

Ud over den daglige undervisning bruges vores ressourcer til projekter for talentfulde elever samt vejledning og støtte til de elever, som har særlige behov.

På Hvidovre Gymnasium & HF vægter vi den enkelte elevs tid sammen med en lærer, da vi ved fra både erfaring og forskning, at den gode lærer-elev-relation og personlig feedback er udgangspunktet for læring. Kan vi blive ved med det?

Nedskæringerne vil i hele gymnasiesektoren medføre forringet kvalitet. Den enkelte lærer vil få mindre tid sammen med den enkelte elev.

Hvis finansloven bliver vedtaget, må også Hvidovre Gymnasium & HF skære i de gode tilbud til områdets unge. Men hvor? Skal den enkelte lærer undervise flere hold, så der samlet bliver mindre tid til hver elev? Skal vi skære ned på talentprojekter og det gode samarbejde med de lokale folkeskoler? Skal vi undlade at udvide de unges verden med besøg på kulturinstitutioner, for ikke at tale om sprogrejser og studieture? Skal vi begrænse den vifte af valgfag, som sikrer bredden i uddannelsen?

Ungdomsuddannelserne er ikke kun af stor værdi for den enkelte unge. Uddannelserne har en stor betydning for samfundet, fordi de udgør fundamentet i et velfungerende demokrati. Uddannelse af unge kan derfor ses som et vigtigt led i et værn mod radikalisering, populisme og uvidenhed.

Og hvem har dog interesse i, at denne samfundsopgave ikke bliver udført bedst muligt, så fremtidens unge bliver kompetente og ansvarlige borgere i et demokratisk samfund?

Vi mener derfor, det er en halsløs gerning, at gymnasiesektoren skal rammes så uforholdsmæssig hårdt. I første omgang kommer de unge til at betale prisen. På sigt bliver det os alle. Har vi råd til det?

Derfor: Drop nedskæringerne. Anerkend gymnasiernes ansvarlighed og vigtighed.