Hvis du har en specifik vanskelighed som fx ordblindhed, eller hvis du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du ansøge skolens ledelse om, at eksamen afvikles på en måde, som kompenserer for den konkrete funktionsnedsættelse – oftest ved at du får forlænget eksaminationstid ved de skriftlige eksaminer og prøver, samt forlænget forberedelsestid ved de mundtlige eksaminer og prøver.

Du ansøger ved at udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet hentes på skolens kontor og afleveres ligeledes efter udfyldelse på skolens kontor senest 31. januar. For HF vintereksamen er ansøgningsfristen d. 30. november. Rektor kan i særlige tilfælde dispensere fra disse frister.

Du skal vedlægge relevant faglig dokumentation for den konkrete funktionsnedsættelse. Dokumentationen skal beskrive dit aktuelle funktionsniveau samt tydeligt beskrive, hvilke symptomer/vanskeligheder den forlængede tid skal kompensere for.

Hvis du er ordblind, kan en godkendt test fra ordblindetest.nu være tilstrækkelig dokumentation.

En godkendt SPS-ansøgning for funktionsnedsættelse i forbindelse med fx opmærksomhedsforstyrrelser kan også være tilstrækkelig dokumentation. En udtalelse afgivet i forbindelse med et tidligere skoleforløb kan ikke danne grundlag for dispensation.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet, eller hvilken dokumentation, der er nødvendig, kan din studievejleder hjælpe dig.

Det er dit ansvar, at ansøgningen omfatter alle de fag, hvor du har behov for særlig afvikling af den afsluttende eksamen og eventuelle termins‐ og årsprøver. Det er også dit ansvar, at ansøgningen er afleveret, inden fristen udløber.

Ledelsen vil herefter tage stilling til, om ansøgningen kan imødekommes, og i givet fald ved hvilke eksamenstyper. Du får besked om afgørelsen via Lectios beskedsystem.

En eventuel bevilling gælder for den førstkommende eksamenstermin samt tilhørende sygeeksamen. Du skal altså ansøge på ny for hver eksamensperiode. Hvis der er tale om en varig funktionsnedsættelse, kan den samme dokumentation danne grundlag for en ny bevilling.

Vi opbevarer ansøgningsblanketten i hele det skoleår, ansøgningen gælder, hvorefter vi makulerer blanketten. Vedlagt faglig dokumentation (fx lægeerklæringer) opbevares i en elektronisk sagsmappe, indtil du forlader institutionen, hvorefter vi makulerer alle erklæringer.

Her kan du se lovgrundlaget for afvikling af eksaminer på særlige vilkår: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=179722 §19 ”Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.