Antimobbestrategi

Antimobbestrategi

Formål:

Vi har som mål at skabe en skole med gode fællesskaber og stærke relationer.

På vores skole ser vi god trivsel som en forudsætning for, at både skolen, eleverne og medarbejdere kan udvikle sig i en god retning. Formålet med at lave en antimobbepolitik er at undgå mobning på og uden for vores skole ved at have en klar holdning om, at det er uacceptabelt og have klare retningslinjer for, hvordan det håndteres, hvis det forekommer.

Mobning er:

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange udsætter én eller flere andre personer for krænkende handlinger, og hvis disse handlinger opfattes som sårende eller nedværdigende, og den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig mod dem.

I øvrigt vil vi bruge DCUMs definition af mobning, samt de otte tegn på mobning: http://dcum.dk/media/2082/8tegnmob.pdf

Mobning er ikke:

Enkeltstående handlinger eller situationer anses ikke som mobning.

”Det er ikke mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt eller slås. ” (Dan Olweus)

Målsætning:

Vores skole skal være et sted, hvor der er rart for alle at være, og hvor vi mødes om det, vi kan være fælles om. Det betyder, at vi omgås hinanden på en værdig måde og behandler hinanden med respekt, også selvom vi er forskellige. Dette gælder både på skolen og uden for skolen.

Aktiviteter/retningslinjer:

For at forebygge mobning og sikre en god trivsel generelt på skolen vil vi løbende arbejde aktivt med følgende aktiviteter i hverdagen:

På vores skole er trivsel et fælles ansvar, og derfor er alle på skolen, både ledere,

medarbejdere og elever ansvarlige for at bidrage til, at antimobbepolitikken efterleves.

Vi støtter og dyrker traditioner, som alle kan deltage i, og som skaber fællesskab – fx Idrætsdagen, HvG by Night, elev-musical/teater, temafester, tema-cafeer, aktiviteter omkring elevråd, team All-inclusive.

Elevtrivselsundersøgelser (ETU) afdækker og sikrer, at der løbende er fokus på elevtrivsel, herunder mobning. Der vil i samarbejde med Skolerådet og SU udarbejdes en handleplan med konkrete tiltag til forbedringer. ETU afholdes hvert 3. år. Den sidste ETU er afholdt i oktober 2016. Resultaterne lægges på skolens hjemmeside.

Arbejdspladsvurderinger (APV) afdækker og sikrer, at der løbende er fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder mobning. Der vil i samarbejde med SU blive udarbejdet en handleplan med konkrete tiltag til forbedringer.

Kortlægninger af det psykiske arbejdsmiljø. – I det omfang, der er behov for det, kortlægges det psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af disse kortlægninger iværksættes konkrete tiltag til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Digital Dannelse bliver en integreret del af undervisningen. Det er vigtigt for elever og medarbejdere at få en grundlæggende forståelse for god digital dannelse, og hvilke spor man efterlader sig på nettet.

Skolen arbejder ud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings kodeks for adfærd på internettet:

http://www.emu.dk/sites/default/files/UVM_Etisk_kodeks_DIGITAL2%20%282%29.pdf

I tilfælde af, at der forekommer mobning på vores skole, er vores retningslinjer følgende:

Alle, ledelse såvel som elever og medarbejdere, har et ansvar for og pligt til at gribe ind, hvis man overværer en situation, som kan karakteriseres som mobning. Man kan gribe ind i selve situationen, eller man kan rette henvendelse til skolens kontor, nærmeste leder eller til en arbejdsmiljørepræsentant. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

Den enkelte elev eller medarbejder, som føler sig krænket og/eller chikaneret, har så vidt muligt pligt til at sige fra. Det kan gøres direkte til den eller de personer, som udøver mobningen, eller til kontoret, nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdere og elever er forpligtet til at tage enhver henvendelse om mobning alvorligt og til at behandle den fortroligt.

Alle ledere og arbejdsmiljørepræsentanter er forpligtiget til at tage ansvar for, at der i dialog med de involverede elever og medarbejdere findes en løsning på problemet, samt til at følge op på de involverede medarbejdere efter nogen tid. For elever under 18 år, vil skolen tillade sig at inddrage forældrene i konfliktløsningen.

I de tilfælde, hvor der er behov for det, er det muligt at benytte hjælp ude fra i form af ekstern rådgivning. Det kan både være til uddannelse i emnet eller personlige samtaler.

I de tilfælde, hvor der efter samtaler og rådgivning ikke sker adfærdsmæssige forbedringer, kan elever blive bortvist fra skolen i op til 5 dage. Ved gentagende adfærd kan elever bortvises permanent.

Denne plan revideres ultimo juni 2024.