FAQ om gymnasiet

Hvordan holder jeg mig som elev eller som forælder opdateret på studielivet på HvG?

 • Svar: Man kan holde sig opdateret om stort og småt fra livet på HvG på vores hjemmesides kalender og siden med nyheder samt på Instagram og Facebook. Vi opfordrer også især forældre til at tilmelde sig vores månedlige nyhedsbrev, der fortæller om både faglige og sociale begivenheder.


Hvad er en studieretning (STX)?

 • Svar: Din studieretning betyder den linje, du går på – altså hvilke 3 hovedfag du har i løbet af din gymnasietid. I løbet af de første 4 måneder på gymnasiet – grundforløbet – er undervisningen ens for alle. Til november vælger eleverne så den studieretningsklasse, som de skal være i gennem resten af uddannelsen. Eleverne i 1.g vil i løbet af efteråret få grundig information om de forskellige studieretninger, ligesom I vil blive inviteret til et forældremøde om valg af studieretning. Alle studieretninger består af en række obligatoriske fag og nogle valgfag.


Studentereksamen (STX) – hvad er det?

 • Svar: En studentereksamen – i daglig tale STX – er en studieforberedende og almendannende uddannelse. Den giver eleverne mulighed for at læse videre på enhver videregående uddannelse, ligesom den giver dem en lang række kompetencer, som kvalificerer dem bredt.


Hvad venter der forude af eksaminer og årsprøver?

 • Svar: En studentereksamen består af otte eksaminer – nogle af dem mundtlige og nogle skriftlige, ligesom eleverne skal lave et studieretningsprojekt. Typisk vil en elev skulle op til én eksamen efter 1.g, en til to eksaminer efter 2.g, og resten som afslutning på 3.g. Det er Børne- og Ungdomsministeriet, som beslutter, hvilke fag eleven skal op i.


HF – hvad er det?

 • Svar: Højere Forberedelseseksamen – i daglig tale HF – er en 2-årig, gymnasial uddannelse som giver adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser.


Hvilke forventninger er der til eleverne fra skolens side?

 • Svar: Alle elever har frivilligt valgt og er fundet egnede til at starte på gymnasiet. Derfor forventer vi også, at alle elever møder til tiden, forbereder sig til undervisningen, afleverer hjemmeopgaver til tiden og deltager aktivt i undervisningen og i det øvrige liv på gymnasiet.


Hvilke krav er der til karakterer?

 • Svar: Alle elever får terminskarakterer i november og februar/marts, samt årskarakterer i maj.
  For både STX-elever og HF-kursister gælder det, at de har krav på oprykning til næste klasse, hvis de har 02 eller derover i gennemsnit.
  En elev kan blive nægtet oprykning til næste klasse, hvis hans eller hendes standpunkt eller opnåede gennemsnit ved et skoleårs afslutning er under 02, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.
  Efter skoleårets anden karaktergivning i marts, tjekker rektor, om der er elever med faretruende lavt gennemsnit. Hvis en elev har under 02 i gennemsnit, varsles eleven ved en samtale med rektor, at der er risiko for, at han eller hun ved skoleårets afslutning vil blive nægtet oprykning til næste klasse. (Forældremyndighedsindehaver orienteres pr. brev, hvis eleven er under 18 år.)
  For at bestå en studentereksamen eller HF skal man i 3.g og 2. HF have minimum 02 i gennemsnit af årskaraktererne og eksamenskaraktererne.


Hvordan støtter jeg som forælder bedst min søn eller datter gennem gymnasietiden?

 • Svar: Du kan som forælder støtte din søn eller datter gennem gymnasietiden ved at give dem nogle gode rammer til studierne. Det betyder i praksis, at de skal have et sted at forberede sig, hvor der er plads til bøger og mapper, og hvor der er ro fra andre familiemedlemmer.
  Hvis det er svært at skabe disse rammer i jeres familie, kan du opmuntre din søn eller datter til at bruge de faciliteter, som skolen stiller til rådighed. Skolen lukker nemlig først kl. 17, og indtil da er der adgang til studiecentrene, hvor eleverne frit kan benytte vores computere med internetadgang.
  Din søn eller datter bør begrænse den tid, der bruges til erhvervsarbejde. Det er svært at sige præcist, hvor mange timer det er rimeligt, at din søn eller datter arbejder i fritiden. For det vil afhænge af anden fritidsaktivitet som sport, pligter i hjemmet, samt din søn eller datters faglige forudsætninger. Du kan hjælpe med at skabe en god balance i studielivet ved at fastholde, at uddannelsen har førsteprioritet.
  Og sidst men ikke mindst kan du støtte din søn eller datter ved at sørge for, at der også bliver tid til aktiviteter, som giver overskud – f.eks. tid til familien, vennerne, sport og fritidsinteresser.


Hvilke regler er der i forhold til fravær og sygdom?

 • Svar: Der er mødepligt til alle timer på gymnasiet, og der findes ingen ”ret” til fravær fra undervisningen. Alle former for fravær registreres, medmindre det er undervisningsrelateret. Der gives ikke fri til ekstra ferier, lægebesøg, køretimer mv., da dette skal placeres uden for undervisningstiden. Kommer en elev for sent til undervisningen, betragtes det også som fravær. Hvis en elev har for meget fravær, bliver han/hun indkaldt til en samtale – og fortsætter fraværet alligevel, kan det medføre en skriftlig advarsel og i sidste ende en bortvisning fra gymnasiet. Vi tager naturligvis højde for, at alle kan blive syge i kortere eller længere tid. Hvis en elevs fravær skyldes længerevarende sygdom, hospitalsindlæggelse, dødsfald i familien eller lignende, skal gymnasiet straks have besked, da vi selvfølgelig vil tage hensyn til dette før en eventuel advarsel eller bortvisning.

Er min søn eller datters ting forsikret i skoletiden?

 • Svar: Eleverne har selv ansvar for opbevaring af penge og andre værdigenstande, når de er på gymnasiet. Gymnasiet påtager sig intet ansvar for bortkomne eller ødelagte sager.

Studievejledning – hvad er det?

 • Svar: Alle klasser har en studievejleder tilknyttet gennem hele gymnasietiden. Hvis jeres søn eller datter har brug for støtte til at gennemføre sin uddannelse, kan han/hun til enhver tid henvende sig til sin studievejleder for at få hjælp og vejledning.

Kan min søn eller datter få SU?

 • Svar: Gymnasieelever kan søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), når de fylder 18 år. Hvis I eller jeres søn/datter har spørgsmål i forbindelse med ansøgning om SU, er I altid velkommen til at henvende jer på kontoret.

Har du brug for at vide mere?

 • Svar: Så kan du prøve på UddannelsesGuiden, der har forskellige værktøjer, du kan bruge i dit valg af uddannelse. De tilbyder også eVejledning, som er en landsdækkende mulighed for at få anonym vejledning om uddannelse og job. Du kan få vejledning dag – aften og weekend på telefon, chat og mail. eVejledning tilbyder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Du kan også finde os på sociale medier, hvor du kan få relevante nyheder om uddannelser, uddannelsesvalg og jobmuligheder.

Fik du ikke svar på dine spørgsmål?

 • Du er altid velkommen til at kontakte Hvidovre Gymnasium & HF, hvis du har spørgsmål.