Tania Faellesskab Handlekraft Ny Uddannelse Paa Hvg Fra 2023
15. december 2022

Uddannelse i Fællesskab & Handlekraft – kun på HvG

By Susanne Lipka

 

Handlekompetencer

Handlekompetence er den personlige kapacitet til at gribe formende ind i sin omverden. Det handlekompetente menneske kan skifte perspektiv fra individ- til samfundsniveau. Han/hun er ikke blot tilskuer, men er socialt forpligtet på at deltage aktivt i – og til gavn for – samfundet og herigennem skabe gode rammer om udviklingen af den myndige personlighed.

Kom med din klasse på højskole og på Ungdomsøen

På Hvidovre Gymnasium & HF får du to uddannelser på samme tid. Sideløbende med og integreret i din almindelige gymnasieuddannelse får du en uddannelse i Fællesskab & Handlekraft, hvor du lærer at bruge din faglige viden ude i virkeligheden til gavn for andre mennesker – og din egen udvikling. Formålet med uddannelsen er at give dig nuanceret viden om og handlekompetencer inden for bæredygtighedsproblematikker.

Hele Hvidovre bliver træningsarena for din og dine klassekammeraters viden og engagement, så mange kommer til at nyde godt af jeres aktioner og formidling.

Uddannelsen består af et udespor og et hjemmespor, som tilsammen giver dig de faglige og handlingsmæssige kompetencer, du har brug for, når du skal deltage aktivt og konstruktivt i samfundet.

En vigtig pointe er også, at al læring sker sammen med andre, fordi vi på HvG ved, at fællesskab styrkes og trivsel øges, når vi er sammen om gode oplevelser. Uddannelsen i Fællesskab & Handlekraft afsluttes med et personligt eksamensbevis, som du fx kan bruge, når du søger studiejob.

Nedenfor kan du se, hvilke handlekompetencer du opnår, og hvordan du træner dem i fællesskab med dine klassekammerater og skolens mange eksterne samarbejdspartnere.

Rigtig god læselyst!

Tania Sheikh Larsen

Rektor på Hvidovre Gymnasium & HF

Hovedtræk ved uddannelsen

 • En unik uddannelse ved siden af den almindelige gymnasieuddannelse
 • To ophold (udemoduler) på HF, tre på STX på Nordfyns Højskole
 • Afsluttes med et individuelt uddannelsesbevis, som kan vedhæftes ved jobansøgninger eller kvote 2-ansøgninger
 • Årlige ture til Ungdomsøen, hvor vi skal træne demokratiske handlekompetencer på sjove måder sammen med andre unge
 • Workshops ved Ungdommens Røde Kors (URK)
 • Studieture med fokus på bæredygtighed og handlekraft
 • Forskere og eksperter er tilknyttet uddannelsen, og de vil følge den tæt
 • Uddannelsen afprøves i skoleåret 2022/23 og foldes ud for alle nye elever i skoleåret 2023/24

Elever på HvG lærer, træner og bliver eksperter i:

Fag og undervisning

At identificere faglige problemer og udfordringer.Det ses fx ved, at du lærer at lave en god problemformulering med problemstillinger, som hjælper dit projekt på vej.

At undersøge og analysere mulige årsager og forstå baggrunde. I fagene lærer du, at komplekse problemer ikke kan forklares simpelt.

At forholde sig nysgerrigt og undrende til verden og samfundet. Det ses fx ved, at du stiller spørgsmål i undervisningen og følger med i nyhederne.

At forholde sig kritisk. Dette lærer du i fagene, fx metoder til at aflæse statistikker og være kritisk over for kilder

At samarbejde seriøst og konstruktivt. Det ses, når du deltager aktivt i undervisningen ved at stille spørgsmål og tage initiativ i gruppearbejdet.

At løse problemer på tværs af fag. Dette lærer du gennem problem- og projektbaseret arbejde på tværs af faggrænser.

At argumentere i en debat. Du træner, at det ikke kun handler om at ‘vinde’ en debat, men at du også kan blive klogere af at lytte til andre. Vi arbejder dialogisk og styrker din demokratiske stemme.

Handlekraft

Metodiske kompetencer

At se muligheder og potentialer. Her træner du at finde løsninger på de problemer, du har identificeret.

At tænke kreativt og opstille hypoteser. Her lærer du fx forskellige brainstorm-metoder til at få ideer.

At bruge aktionslæring som arbejdsmetode. Her lærer du at lave et loop, dvs. evaluere, justere og prøve igen.

At arbejde kreativt på en metodisk og struktureret måde. Du lærer at udfylde et visionboard sammen med andre om aktioner.

Personlige og fællesskabende kompetencer

At bidrage til en god skolekultur. Det ses ved, at du engagerer dig i mindst ét elevudvalg. Det ses også ved, at du deltager i mindst tre sociale/faglige events om året. Du deltager aktivt i klasserådet og evt. også som klasserepræsentant ved teammøder og i elevrådet. På den måde er du og dine kammerater med til at præge kulturen i klassen og på skolen.

At skabe løsninger, der har værdi for andre. Det ses fx, når du er med til at udvikle en aktion, der giver et godt fællesskab på HvG

At inddrage andre konstruktivt i sin arbejdsproces. Du træner at have mod til at spørge andre om hjælp, sådan at du selv lærer af det.

At acceptere og lære af egne og andres fejl. Du lærer at fremme handlemod hos dig selv og andre, fx ved at turde lave fejl, stille spørgsmål når du er i tvivl og være med til at skabe en tryg kultur i klassen.

Samfund

At kende til bæredygtighed i bred forstand. Her får du en forståelse af, hvordan sociale, økonomiske og miljømæssige elementer bidrager til bæredygtige løsninger.

At samarbejde med eksterne mennesker, virksomheder og institutioner. Det ses fx i din gruppes eller klasses samarbejde med en lokal virksomhed en gang om året.

Hvorfor gør vi det?

 • Fordi vi ved, at handling i fællesskaber styrker trivsel og selvtillid
 • Fordi vi vil gøre læring mere vedkommende og virkelighedsnært for eleverne
 • Fordi uddannelsen bygger oven på skolens demokratiske ånd
 • Fordi vi ønsker at styrke elevernes tro på, at de kan skabe forandringer og værdi for andre
 • Fordi uddannelsen kan hjælpe elever fra afmagt/mistrivsel til handlekraft
 • Fordi vores nye tilgang gør arbejdet med eleverne friere, sjovere og endnu mere meningsfuldt

Eksterne partnere og bidragsydere

 • European Green Cities (EGC) har et omfattende netværk af Green Cities rundt om i Europa. Et netværk der gøres brug af, når eleverne skal på studieture og indhente erfaringer fra udlandet til egne projekter. Samarbejdet med Avedøre Green City giver eleverne erfaring med og indblik i, hvordan man organiserer lokale bæredygtige og borgerdrevne initiativer.
 • Fonden for Entreprenørskab bidrager med viden og værktøjer, samt støtter os i udviklingen af relevante undervisningsforløb og aktioner.
 • Fællesskab A/S ved Andreas Lloyd skal bistå i udviklingen og gennemførelsen af uddannelsen i Fællesskab & Handlekraft og afholde den årlige HvG-dag på skolen, hvor elever og personale indgår på lige fod i udviklingen af handlekompetencer inden for bæredygtighed.
 • EBO Consult administrer Avedøre Fjernvarme og har sammen med os og andre lokale aktører startet Danmarks første Energifællesskab. Vi vil desuden lave en Energiskole, som skal fungere som et eksperimentarium for skolens elever i science-fagene; et sted, hvor de kan teste og styrke deres teoretiske viden og formidle den videre til grundskoleelever. EBO Consult har desuden et stort netværk af lokale virksomheder, som eleverne får adgang til.
 • Ungdommens Røde Kors laver workshops med skolens elever for at motivere dem til at tænke kreativt og handle individuelt og i fællesskab på klimaudfordringerne.
 • Filmskolen Station Next hjælper vores mediefagselever med at lave film. Station Next har indvilliget i at hjælpe os med at lave små film om projektets proces og indhold, som gøres tilgængeligt for andre skoler og interessenter.
 • Forsker ved Syddansk Universitet laver følgeforskning på projektet. Peter Henrik Raae fungerer som skolens ”kritiske ven”, der stiller spørgsmål og udfordrer vores praksis, og hans forskning formidles bredt til interessenter inden for skoleudvikling.
 • Klimadidaktiker og forfatter fra Københavns Professionshøjskole Nanna Jordt Jørgensen efteruddanner lærerne i bæredygtighedsdidaktik og klimaaktivisme.
 • Poesiens Hus, som skal hjælpe os med at træne eleverne i at skrive sig ud af afmagt og frustrationer gennem litterær handlekraft.
 • Handlemod ved Peter Matzen inspirerer os til at trodse frygten for at fejle, at turde handle med støtte fra lærere og klassekammerater.
 • CompetencySpace ved Mathias Lund Schjøtz er i fuld gang med at kortlægge forskellige handlekompetencer i forhold til gymnasiets fag, så vi på bedste vis kan træne dem i hverdagen.
 • EdTalk ved Joel Haviv, som sparrer med os om, hvordan læring styrkes, når forskning møder praksis
 • Ungdomsøen, hvor vores elever én gang om året skal træne deres demokratiske handlekraft sammen med andre unge.
 • Region Hovedstaden har støttet vores projekt med 800.000 kr., så vores elever kan lære at arbejde handlings- og problemorienteret inden for klima og bæredygtighed.
 • Hvidovre Kommunes Grønne Pulje har støttet HvG med grønne tage på vores cykelskure, et udendørs læringsmiljø og en permahave, hvor fagenes teorier kan afprøves i praksis.
 • Charlotte Gross fra Permagartneren opdyrker skolens nye skovhave sammen med lærere og elever.
 • Engineer the Future efteruddanner nogle af vores naturvidenskabelige lærerei en problemorienteret tilgang til STEM-undervisningen
 • Kulturhuset Risbjerggård danner ramme om anderledes, handleorienteret undervisning et par gange om året, hvor unge mødes på tværs af klasser, årgange og skoler.